Pytania i odpowiedzi

Testy do Policji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Darmowe pytania przygotowujące do egzaminu do Policji.
Ilość pytań: 315 Rozwiązywany: 609709 razy
Pytanie 1
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Trybunał Stanu
Pytanie 2
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Prezydent, Rada Ministrów
Pytanie 3
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
jednokrotnie
Pytanie 4
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Prezydent
Pytanie 5
Rada Ministrów składa się z…
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Pytanie 6
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Pytanie 7
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Prezydent
Pytanie 8
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Prezydent Oraz Rada Ministrów
Pytanie 9
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Marszałek Sejmu
Pytanie 10
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Prezydent
Pytanie 11
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Sejmem
Pytanie 12
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Pytanie 13
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
Pytanie 14
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Pytanie 15
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Art.130