Analiza

Pytanie 1
10. Metoda reszty jest stosowana w
Pytanie 2
13. Źródłami przychodów finansowych mogą być następujące pozycje w bilansie
Pytanie 3
16. …. (jednym z warunków tego żeby firma mogła sporządzać sprawozdania w wersji uproszczonej jest aby suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego był nie wiekszy niż:
Pytanie 4
17. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat (RZiS) oraz rachunku przepływów pieniężnych (RPP) stosuje się
Pytanie 5
18. Jeżeli firma zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł oraz pozyskała 0,5 mln zł z emisji akcji i zakupiła środki trwałe za 1 mln zł to te operacje będą mieć następujący wpływ netto w rachunku przepływów pieniężnych
Pytanie 6
19. O przejściowych lub trwałych problemach przedsiębiorstwa świadczą w rachunku przepływów pieniężnych przede wszystkim ujemne przepływy z działalności
Dalej