MSR

MSR 11

57 pytań Strona 1 k.sobanska
Do użytkowników sprawozdań finansowych należą:
Inwestorzy, doradcy
Organy państwowe, społeczeństwo i pracownicy
Zarządzający organizacją
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Która z cech sprawozdania finansowego jest prawdziwa
Porównywalne
Jawne
Nieporównywalne
Utajnione
Co wchodzi w skład zasady wyceny
Koszt historyczny, wartość możliwa do uzyskania, koszty obsługi, obciążenia podatkowe
Koszt historyczny, aktualna cena nabycia, wartość możliwa do uzyskania, wartość bieżąca
Wartość bieżąca, koszty obsługi, aktualna cena nabycia, inflacja
Żadna z powyższych odpowiedzi jest nieprawidłowa
Czego dotyczą ograniczenia przydatności i wiarygodności informacji w sprawozdaniu finansowym
Braku terminowości
Nieprawdziwych i nierzetelnych obrazów
Kompromisów dotyczących cech ilościowych
Wyważenia korzyści i kosztów
Czego dotyczy materialna polityka bilansowa
Głównie sposobu ujęcia struktury grupowania i objaśnienia pozycji sprawozdania finansowego
Ukierunkowania na dochód ustalony w ramach bilansu podatkowego. Są to przedsięwzięcia zmierzające głównie do minimalizacji obciążeń podatkowych
Oddziaływania na wartości aktywów i pasywów oraz na poziom wyniku finansowego wykazywanego w rocznym sprawozdaniu finansowym
Zorientowania wszystkich decyzji na przedsiębiorstwo, nakierowane na „handlowe zamknięcie ksiąg rachunkowych”, w celu osiągnięcia celów założonych w polityce firmy
Dalej
Pozostało 11 stron