AF0001

Pytanie 1
Środki trwałe w momencie przekazania ich do użytkowania, ujmuje się w księgach rachunkowych według
Pytanie 2
Wartość firmy ustala się jako różnicę między ceną nabycia określonej jednostki, a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto
Pytanie 3
Koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów jakie jednostka poniosła na budowę, montaż danego składnika, do dnia przekazania go do użytkowania.
Pytanie 4
cena nabycia składa się z
Pytanie 5
zasada wymagalności DOTYCZY
Pytanie 6
zasada płynności DOTYCZY
Dalej