Fiszki

Audyt wewnętrzny

Test w formie fiszek Test z audytu wewnętrznego.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 6464 razy
Czy zgodnie z ustawą o finansach publicznych biegły rewident może być audytorem wewnętrznym:
a)nie
b)tak
c)nie, chyba że odbędzie dwuletnią praktykę na stanowisku audytora wewnętrznego
d)tak, ale tylko pod warunkiem odbycia dwuletniej praktyki w jednostce sektora finansów publicznych
b)tak
Czy ocena audytora 5 (w skali 1 do 5) w kryterium kontrola wewnętrzna oznacza:
c)brak kontroli
a)kontrolę bardzo silną
b)kontrolę racjonalną
d)żadna z powyższych
c)brak kontroli
W sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu nie powinno się ujmować:
c)technik zastosowanych w trackie audytu
b)terminu rozpoczęcia i zakończenia audytu
a)składu zespołu audytowego
d)żadna z powyższych
d)żadna z powyższych
Minimalizacja kosztów wykorzystywanych zasobów przez jednostkę przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ich jakości to definicja:
a)zasady oszczędności
b)zasady wydajności
d)zasady efektywności
c)zasady skuteczności
a)zasady oszczędności
Działania o charakterze zapewniającym, profil audytorów, proces badania to opis:
a)tylko audytu wewnętrznego
d)żadna z powyższych
c)zarówno audytu zewnętrznego i wewnętrznego
b)tylko audytu zewntęrznego
a)tylko audytu wewnętrznego
Kryterium klasyfikacji dokumentacji audytu ze względu na sposób przechowywania danych to:
d)żadna z powyższych
b)dokumenty pierwotne i zbiorcze
c)dokumenty wewnętrzne, zewnętrzne, pozyskane i przygotowane
a)akty stałe i akty bieżące
a)akty stałe i akty bieżące
Ustalenie zbioru przepisów prawnych, zgodnie z którymi jednostka musi działać to:
a)identyfikacja uniwersum jednostki
d)identyfikacja potrzeb audytu
c)identyfikacji środowiska zewnętrznego
b)identyfikacja misji jednostki
c)identyfikacji środowiska zewnętrznego
Które ze zdań jest prawdziwe?
c)prawidłowo sporządzony raport powinien w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały i logiczny prezentować tylko niezbędne informacje
b)prawidłowo sporządzony raport powinien dokładnie odzwierciedlać stan faktyczny, w sposób subiektywny prezentować, w możliwie maksymalnym zakresie, wnioski, postulaty i inne uwagi, najlepiej w wymiarze ilościowym
a)prawidłowo sporządzony raport powinien być dokładny, efektywny, obiektywny, konstruktywny, zwięzły, jasny i nieterminowy
d)żadne z powyższych
c)prawidłowo sporządzony raport powinien w sposób czytelny, przejrzysty, zrozumiały i logiczny prezentować tylko niezbędne informacje

Powiązane tematy

#audytwewnetrzny

Inne tryby