Fiszki

Etyka biznesu

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 66 Rozwiązywany: 5193 razy
Do głównych działów filozofii należą:
epistemologia
metafizyka
teoria mnogości
aksjologia
epistemologia
aksjologia
Wskaż sądy metaetyczne.
Sądy moralne dotyczą faktów i mogą być prawdziwe lub fałszywe
Sądy moralne są wyrazem ludzkich emocji.
Sądy moralne są poznawane intuicyjnie.
Okłamywanie przełożonego jest moralnie naganne.
bietnic należy dotrzymywać.
Sądy moralne dotyczą faktów i mogą być prawdziwe lub fałszywe
Sądy moralne są wyrazem ludzkich emocji.
Sądy moralne są poznawane intuicyjnie.
Etyka biznesu jest jedną z etyk stosowanych.
Prawda
Fałsz
Prawda
Odpowiedzialność moralną ponosimy za:
Każdy czyn
Każde działanie
Tylko działania rozumne i wolne
Każdy czyn
Tylko działania rozumne i wolne
Baumol twierdzi, że "żadna firma nie może sobie pozwolić na kierowanie się względami etycznymi". Wskaż przesłanki, uzasadniające tę tezę.
sprzeniewierzenie się zasadom racjonalności ekonomicznej (max. zysku)
doskonała konkurencja
zachowywanie zasad racjonalności ekonomicznej (max. zysku)
utrata zaufania klientów
niedoskonała konkurencja
doskonała konkurencja
zachowywanie zasad racjonalności ekonomicznej (max. zysku)
Etyka ma się tak do moralności jak ekonomia do:
metaetyki
filozofii ekonomii
makroekonomii
gospodarki
gospodarki
Dopasuj rodzaj norm do źródła ich pochodzenia.
Norma moralna
sumienie
Norma religijna
objawienie
Norma prawna
ustawodawstwo
Oszukiwanie na podatkach jest moralnie naganne ponieważ tego typu postępowanie jest zakazane prawnie". Wypowiedź ta jest:
pomieszaniem normy religijnej z uzasadnieniem moralnym
pomieszaniem normy moralnej z uzasadnieniem religijnym
normą
oceną
pomieszaniem oceny moralnej z uzasadnieniem prawnym
oceną
pomieszaniem oceny moralnej z uzasadnieniem prawnym
Na którym poziomie rozwoju moralnego znajduje się osoba przedkładająca własną korzyść ponad wszelkie inne względy.
przedkonwencjonalnym
postkonwencjonalnym
konwencjonalnym
przedkonwencjonalnym
O tym, że etyka biznesu jest dyscypliną akademicką świadczą:
prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie), rozprawy doktorskie, habilitacyjne z zakresu etyki biznesu
kodeksy etyczne firm i organizacji
szkolenia etyczne w firmach
artykuły naukowe publikowane m.in. w "Business Ethics: A European Review", "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"
seminaria, konferencje naukowe poświęcone problematyce etyki biznesu
prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie), rozprawy doktorskie, habilitacyjne z zakresu etyki biznesu
artykuły naukowe publikowane m.in. w "Business Ethics: A European Review", "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"
seminaria, konferencje naukowe poświęcone problematyce etyki biznesu
Dopasuj poszczególne okresy do stanu rozwoju etyki biznesu.
od 1960 do 1970
zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
przed rokiem 1960
instytucjonalizacja etyki biznesu
po 1970 roku
etyka biznesu w ramach społecznej nauki kościoła
Moralność, to przekonania na temat dobra/zła i powinności oraz działania, które na mocy tych przekonań są poddawane pod ocenę.
Fałsz
Prawda
Prawda
Odpowiedzialność moralną ponosimy za:
Każde działanie
Każdy czyn
Tylko działania rozumne i wolne
Każdy czyn
Tylko działania rozumne i wolne
Przedmiotem formalny etyki biznesu, czyli aspektem w świetle którego analizujemy rzeczywistość gospodarczą, jest moralny punkt widzenia.
Fałsz
Prawda
Prawda
Zdaniem krytyków etyki biznesu, powstanie i rozwój etyki biznesu jest związane z:
koniecznością odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne, np. globalizację
podejściem ethics pays
modą na etykę biznesu
c. nawiązywaniem do dziedzictwa etycznego Europy, USA i Japonii
a. dążeniem do poprawy społecznego wizerunku firm o nadszarpniętej reputacji
zamiarem zdyscyplinowania pracowników
b. potrzebą wzięcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia
kryzysem moralności
podejściem ethics pays
modą na etykę biznesu
a. dążeniem do poprawy społecznego wizerunku firm o nadszarpniętej reputacji
zamiarem zdyscyplinowania pracowników
kryzysem moralności

Powiązane tematy

Inne tryby