Pytania i odpowiedzi

Etyka biznesu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 66 Rozwiązywany: 5192 razy
Pytanie 1
Do głównych działów filozofii należą:
aksjologia
epistemologia
Pytanie 2
Wskaż sądy metaetyczne.
Sądy moralne dotyczą faktów i mogą być prawdziwe lub fałszywe
Sądy moralne są poznawane intuicyjnie.
Sądy moralne są wyrazem ludzkich emocji.
Pytanie 3
Etyka biznesu jest jedną z etyk stosowanych.
Prawda
Pytanie 4
Odpowiedzialność moralną ponosimy za:
Każdy czyn
Tylko działania rozumne i wolne
Pytanie 5
Baumol twierdzi, że "żadna firma nie może sobie pozwolić na kierowanie się względami etycznymi". Wskaż przesłanki, uzasadniające tę tezę.
doskonała konkurencja
zachowywanie zasad racjonalności ekonomicznej (max. zysku)
Pytanie 6
Etyka ma się tak do moralności jak ekonomia do:
gospodarki
Pytanie 7
Dopasuj rodzaj norm do źródła ich pochodzenia.
Norma moralna
sumienie
Norma religijna
objawienie
Norma prawna
ustawodawstwo
Pytanie 8
Oszukiwanie na podatkach jest moralnie naganne ponieważ tego typu postępowanie jest zakazane prawnie". Wypowiedź ta jest:
oceną
pomieszaniem oceny moralnej z uzasadnieniem prawnym
Pytanie 9
Na którym poziomie rozwoju moralnego znajduje się osoba przedkładająca własną korzyść ponad wszelkie inne względy.
przedkonwencjonalnym
Pytanie 10
O tym, że etyka biznesu jest dyscypliną akademicką świadczą:
artykuły naukowe publikowane m.in. w "Business Ethics: A European Review", "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"
prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie), rozprawy doktorskie, habilitacyjne z zakresu etyki biznesu
seminaria, konferencje naukowe poświęcone problematyce etyki biznesu
Pytanie 11
Dopasuj poszczególne okresy do stanu rozwoju etyki biznesu.
od 1960 do 1970
zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
przed rokiem 1960
instytucjonalizacja etyki biznesu
po 1970 roku
etyka biznesu w ramach społecznej nauki kościoła
Pytanie 12
Moralność, to przekonania na temat dobra/zła i powinności oraz działania, które na mocy tych przekonań są poddawane pod ocenę.
Prawda
Pytanie 13
Odpowiedzialność moralną ponosimy za:
Każdy czyn
Tylko działania rozumne i wolne
Pytanie 14
Przedmiotem formalny etyki biznesu, czyli aspektem w świetle którego analizujemy rzeczywistość gospodarczą, jest moralny punkt widzenia.
Prawda
Pytanie 15
Zdaniem krytyków etyki biznesu, powstanie i rozwój etyki biznesu jest związane z:
a. dążeniem do poprawy społecznego wizerunku firm o nadszarpniętej reputacji
zamiarem zdyscyplinowania pracowników
modą na etykę biznesu
kryzysem moralności
podejściem ethics pays

Powiązane tematy