Fiszki

AEZAKMI 1+2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 2012 razy
Wskaż, które ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasów tłuszczowych:
Substraty do syntezy kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym - ACP
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2, natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Kwasy tłuszczowe o parzystej liczbie atomów węgla są źródłem prekursora glukozy.
Kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach alkilowych swobodnie dyfundują przez wewnętrzną błonę mitochondrialną.
β-oksydacja może zachodzić przy udziale wolnych reszt acylowych.
Substraty do syntezy kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym - ACP
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2, natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Enzym ten jest aktywowany przez ufosforylowaną perylipinę, dzięki czemu dochodzi do uwolnienia kwasów tłuszczowych z triacylogliceroli.
Lipaza wrażliwa na hormony jest aktywowana w stanie sytości w celu umożliwienia pobierania przez komórki kwasów tłuszczowych z krwi.
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Jest to enzym trawiący tłuszcze w układzie pokarmowym
Lipaza wrażliwa na hormony katalizuje rozkład diacylogliceroli do monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych.
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Wskaż, które z poniższych pytań poprawnie opisują enzymy asymilujące amoniak u ssaków:
W warunkach fizjologicznych dehydrogenaza α-ketoglutaranowa wydajnie katalizuje reakcję prowadzącą do uwolnienia amoniaku
Syntetaza glutaminowa jest enzymem zależnym od NADPH
Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Źródłem elektronów do reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę α-ketoglutaranową może być wyłącznie NADH
Syntetaza glutaminowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Syntetaza glutaminowa ma niską wartość stałej Michaelisa dla amoniaku, co pozwala na wydajne wiązanie amoniaku
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe?
Glikogen wypełnia prawie całkowicie jądra komórek, które specjalizują się w jego przechowywaniu
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywane bardziej gwałtownie niż rezerwy tłuszczu
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest glownym zrodlem energii do przechowywanej w mózgu
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i wątrobie
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywane bardziej gwałtownie niż rezerwy tłuszczu
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i wątrobie
Które z poniższych stwierdzeń o cyklu Corich oraz jego fizjologicznych konsekwencji dla organizmu są poprawne?
W cyklu corich synteza glukozy zachodzi w mięśniach
W cyklu corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
W cyklu corich mleczan jest wydzielany z mięśni szkieletowych
W cyklu corich synteza mleczanu zachodzi w wątrobie
W cyklu corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
W cyklu corich glukoza jest wydzielana przez wątrobę
W cyklu corich mleczan jest wydzielany z mięśni szkieletowych
W cyklu corich synteza ATP zachodzi w mięśniach
Aktyna jest białkiem, które:
oddziałowuje silnie z miozyną, gdy ADP jest przyłączony do miozyny lub gdy miejsce wiązania nukleotydu w miozynie jest zajęte przez ADP I P
jest CTPazą, cykl CTP-CDP aktyny bierze udział w polimeryzacji i depolimeryzacji filamentu
w formie globularnej (G) wiąże się w sposób ukierunkowany z globularnymi głowami miozyny
w roztworach występuje jako monomer o masie 42 kDa, zwany aktyną G lub polimeryzuje do formy fibrylarnej zwanej aktyną F
stanowi główny składnik cienkich filamentów w mięśniu
oddziałowuje silnie z miozyną, gdy ADP jest przyłączony do miozyny lub gdy miejsce wiązania nukleotydu w miozynie jest zajęte przez ADP I P
w roztworach występuje jako monomer o masie 42 kDa, zwany aktyną G lub polimeryzuje do formy fibrylarnej zwanej aktyną F
stanowi główny składnik cienkich filamentów w mięśniu
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy:
Włączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami - przez karbamoilofosforan i asparaginian.
Jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek.
Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna.
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP.
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcanie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę.
Włączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami - przez karbamoilofosforan i asparaginian.
Jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek.
Które z poniższych stężeń o miozynie są poprawne?
Miozyna wiąże spolimeryzowaną aktynę
Miozyna jest ATPazą.
Miozyna zawiera domeny, które oddziałują ze sobą w celu pełnienia funkcji fizjologicznej.
In vitro, miozyna spontanicznie organizuje się w filamenty cienkie.
Miozyna składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, z których jeden tworzy superskręconą alfa-helisę, a drugi globularną głowę.
Miozyna wiąże spolimeryzowaną aktynę
Miozyna jest ATPazą.
Miozyna zawiera domeny, które oddziałują ze sobą w celu pełnienia funkcji fizjologicznej.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rubisco) są prawdziwe?
W chloroplastach jest obecna w niskich stężeniach
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2) która obniża efektywność fotosyntezy.
Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Rubisco jest enzymem o wysokiej aktywności katalitycznej.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2) która obniża efektywność fotosyntezy.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bifosforanu (rubisco) są prawdziwe?
Żadne z podanych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2), która obniża efektywność fotosyntezy.
Katalizuje reakcję kondensacji dwutlenku węgla z rybulozo-1,5-bifosforanem, w wyniku której powstaje nietrwały związek sześciowęglowy ulegający hydrolizie do dwóch cząsteczek 3-fosfoglicerynianu.
Rubisco jest enzymem zlokalizowanym we wnętrzu tylakoidów.
Rubisco jest metaloenzymem wymagającym do swojej aktywności jonów Na+
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Katalizuje reakcję pomiędzy rybulozo-1,5-bifosforanem, a tlenem cząsteczkowym (O2), która obniża efektywność fotosyntezy.
Katalizuje reakcję kondensacji dwutlenku węgla z rybulozo-1,5-bifosforanem, w wyniku której powstaje nietrwały związek sześciowęglowy ulegający hydrolizie do dwóch cząsteczek 3-fosfoglicerynianu.
Wraz ze wzrostem temperatury katalizuje reakcję karboksylacji z mniejszą wydajnością, a reakcję oksygenacji z większą wydajnością.
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
Dopasuj poszczególne nazwy do ich opisu:
mleczan
łatwo przekształcany w pirogronian
glicerol
łatwo przekształcany w fosfodihydroksyaceton
acetylo-CoA
produkt dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
Dopasuj stwierdzenia poprawnie opisujące wskazane enzymy:
Fosfofruktokinaza
wymaga ATP do przeprowadzenia reakcji
Kinaza pirogronowa
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje ATP
Fruktozo-1,6-bisfosfataza
w wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje ATP
Które stwierdzenia na temat S-adenozylometioniny (SAM) są prawdziwe?
SAM jest prekursorem etylenu, gazowego hormonu u roślin
SAM jest mniej wydajnym przenośnikiem grup metylowych niż tetrahydrofolian
służy jako donor grup metylowych w reakcjach biosyntez
SAM powstanie w wyniku przeniesienia ADP na metioninę
Regeneracja metioniny z homocysteiny wymaga ATP
Po przeniesieniu zaktywowanej grupy metylowej na cząsteczkę donora powstanie S-adenozylohomocysteina
SAM jest prekursorem etylenu, gazowego hormonu u roślin
służy jako donor grup metylowych w reakcjach biosyntez
Przyporządkuj poszczególnym przenośnikom elektronów odpowiedni opis:
cytochrom C
niewielkie białko uczestniczące w transporcie  elektronów, występuje w mitochondrium
plastochinol
forma zredukowana plastochinonu, która powstaje po przyłączeniu dwóch elektronów i dwóch protonów pobranych ze stromy chloroplastów
koenzym Q
mobilny przenośnik dwóch elektronów, swobodnie porusza się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
plastochinon
mobilny przenośnik dwóch elektronów umiejscowiony w błonie chloroplastów
plastocyjanina
niewielkie białko uczestniczące w transporcie elektronów, występuje po wewnętrznej stronie błony tylakoidu

Powiązane tematy

Inne tryby