Fiszki

wózek widłowy 1

Test w formie fiszek wózek widłowy
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 1661 razy
urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
oznaczenia ce zamieszczonego na urzadzeniu
waznej decyzji zezwalajacej na eksploatacje wydanej przez organ wlasciwej jednostki dozoru technicznego
zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórce
waznej decyzji zezwalajacej na eksploatacje wydanej przez organ wlasciwej jednostki dozoru technicznego
które z wymienionych czynności nie naleza do zakresu obowiązków obsługujacego utb
przestrzeganie instr. eksploatacji w zakresie obsługi utb
zapoznanie sie z planem pracy i wielkościa przenoszonych ładunków
wykonywanie niewielkich napraw urzadzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
wszystkie odpowiedzi sa poprawne
wykonywanie niewielkich napraw urzadzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
terminy przegladów konserwacyjnych urzadzeń technicznych
określa w protokole inspektor wykonujący badanie
określa konserwator urządzenia
wszystkie odp są poprawne
sa zawarte w instr. eksploatacji urządzenia
sa zawarte w instr. eksploatacji urządzenia
dozorem technicznym nazywamy:
instytucje kontrolujące stan techniczny urzadzeń
UDT, WDT, TDT
urzad dozoru technicznego
określone ustawą działania zmierzające do zapenienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
określone ustawą działania zmierzające do zapenienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
Dozór techniczny nad urzadzeniami technicznymi wykonuje
Urzad dozoru technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
Urząd dozoru technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
wszystkie odp są poprawne
urzad dozoru techniczego oraz upowaznione przez UDT organizacje
Urząd dozoru technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urzadzenia technicznego traktowana jest jako:
Naprawa urządzenia technicznego
Modernizacja urządzenia technicznego
wytworzenie nowego urządzenia
Usówanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
Modernizacja urządzenia technicznego
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
w niewielkim zakresie kompetentny operator
naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienia wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienia wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
ustawa o dozorze technicznym okresla nastepujące formy dozoru technicznego:
UDT, WDT, TDT
pełna, ograniczona, uproszczona
całkowita, częściowa, ograniczona
pełna, cykliczna, sporadyczna
pełna, ograniczona, uproszczona
Decyzję zezwalającą na eksploatację urzadzenia technicznego wydaje:
konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upowaznienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
organ włąściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urzadzenie techniczne z upowaznienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:
wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
urzadzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
urzadzenie posiada aktualnie pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
posiada zaświadczenie kwalfikacyjne odpowiedniej kategorii
wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:
urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzających sprawnośc urządzenia
przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
wszystkie powyższe waunki muszą być spełnione jednocześcnie
urzadenie posiada ważną decyzję pozwalającą na eksploatację
wszystkie powyższe waunki muszą być spełnione jednocześcnie
W przypadku nie przestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
odpowiedz a i b jest prawidłowa
otrzymuje zalecenia pokontrolne
otrzymuje pisemne upomnienie
podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
wystawia mandat karny
wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
pisemnie poucza eksploatującego
wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczesliwego wypadku, eksploatujący:
niezwłocznie powiadamia udt o zaistniałym zdarzeniu
powiadamia producenta urzadzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
zgłasza urzadzenie do wykonania naprawy
niezwłocznie dokonuje naprawy urzadzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
niezwłocznie powiadamia udt o zaistniałym zdarzeniu
Zaświadczenie kwalfikacyjne do obsługi może zostac cofnięte przez:
eksploatujacego urzadzenie techniczne
państwową inspekcję pracy
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
inspektora bhp
organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Powiązane tematy

Inne tryby