Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Pytania i odpowiedzi

A36: Technik rachunkowości

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie rachunkowości". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A36
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 5679 razy
Pytanie 1
Amortyzacja maszyn i urządzeń na wydziale produkcyjnym zostanie zaksięgowana w układzie rodzajowym kosztów na kontach księgowych
Wn Amortyzacja, Ma Umorzenie środków trwałych
Pytanie 2
Kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy składają się na kapitały własne
spółki akcyjnej
Pytanie 3
Operacja gospodarcza o treści "Wb - spłata zobowiązań z rachunku bieżącego" spowoduje zmianę dwóch składników
w aktywach i pasywach zmniejszająco
Pytanie 4
Odpisy amortyzacyjne dokonywane w równych ratach przez cały okres użytkowania środka trwałego charakteryzują amortyzację
liniową
Pytanie 5
Do form rozliczeń bezgotówkowych zalicza się
polecenie przelewu i rozliczenie saldami
Pytanie 6
Ewidencja operacji gospodarczej o treści "Rw-wydano materiały z magazynu do produkcji" spowoduje powstanie w przedsiębiorstwie
kosztu
Pytanie 7
Operację gospodarczą na kontach księgi głównej księguje się zgodnie z zasadą
podwójnego zapisu
Pytanie 8
Lokal wniesiony przez wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na potrzeby tej jednostki, zostanie ujęty w bilansie w pozycji
środki trwałe
Pytanie 9
Tabela przedstawia fragment bilansu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtuje się na poziomie
1,5
Pytanie 10
Na podstawie przedstawionej ewidencji ustal wynik ze sprzedaży usług.
zysk 30 000,00 zł
Pytanie 11
Podstawą ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów jest dowód księgowy
Pk-polecenie księgowania
Pytanie 12
W przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym poniesiono koszty produkcji w kwocie 70 000 zł, a w okresie sprawozdawczym wyprodukowano 700 sztuk jednorodnych wyrobów gotowych, jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego wyniesie
100,00 zł
Pytanie 13
Zapisy na przedstawionych kontach księgowych oznaczają, że saldo Wn konta Koszty działalności podstawowej 13 000,00 zł stanowi wartość
produkcji niezakończonej
Pytanie 14
Ocenę zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań przeprowadza się stosując wskaźniki
płynności
Pytanie 15
Którą kwotę podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzi jednostka gospodarcza za rok obrotowy, jeżeli wygenerowała 100 000 zł zysku brutto?
19 000 zł