Pytania i odpowiedzi

AEZAKMI 1+2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 2042 razy
Pytanie 16
Wskaż, które z poniższych cech są wspólne dla procesów fosforylacji oksydacyjnej i fotosyntezy:
w skład siły protonomotorycznej napędzającej syntezę ATP wchodzi gradient protonowy w poprzek błony.
Cząsteczki ATP uwalniane są w wyniku przepływu jonów H+ przez syntazę ATP
Pytanie 17
Dopasuj biocząsteczkę do pełnionej przez nią funkcji:
Aktywowana forma octanu do syntezy kwasów tłuszczowych
malonylo-ACP
Transport acetylo-CoA z mitochondrium do cytoplazmy
Cytrynian
Transport reszt acylowych do mitochondrium
Karnityna
Aktywowana forma kwasu tłuszczowego
acyloadenylan
Forma octanu transportowana we krwi
D-3-hydroksymaślan
Pytanie 18
Przyporządkuj wymienione aminokwasy jako glukogenne (G), ketogenne (K) lub zarówno jedne jak i drugie (GK):
Pytanie 19
Wskaż, które odpowiedzi dotyczące systemów czucia są prawdziwe:
w odczuwanie danego zapachu, na przykład rózy czerwonej, wina, czy francuskiego sera zaangażowanych jest wiele różnych receptorów
w odczuwanie zapachów zaangażowane są receptory o siedmiu helisach transbłonowych
istnieją 4 różne białka zaangażowane w widzenie w ciemności i rozpoznawanie kolorów, za to mają one wspólny chromofor
Pytanie 20
Przyporządkuj procesy do przedziałów komórkowych w których one występują
cykl kwasów trójkarboksylowych
matrix mitochondrialna
cykl Calvina
stroma chloroplastów
budowanie gradientu protonów (ssaki)
wewnętrzna błona mitochondrialna
defosforylacja glukozo-6-fosforanu
retikulum endoplazmatyczne
synteza ATP (w fotosyntezie)
światło tylakoidów
glikoliza
cytoplazma
synteza ATP (ssaki)
matrix mitochondrium
szlak pentozofosforanowy
cytozol
cykl glioksalowy
peroksysomy
budowanie gradientu protonów (fotosynteza)
światło tylakoidów
Pytanie 21
Które ze stwierdzeń na temat cyklu Q zachodzącego podczas fosforylacji oksydacyjnej są prawdziwe?
Jeden elektron z ubichinolu jest przekazywany na ubichinon, a drugi na cytochrom c
Cykl Q przekazuje elektrony z nośnika 2elektronowego do 1elektronowego
Cykl Q przyczynia się do tworzenia gradientu protonowego w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej
Protony uwalniane są po cytoplazmatycznej stronie wewnętrznej błony mitochondrialnej
Cykl Q zachodzi na kompleksie III, zwanym także oksydoreduktazą Q-cytochromu c
Pytanie 22
Które ze stwierdzeń dotyczących szlaku pentozofosforanowego są prawdziwe:
dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu jest wrażliwa na stosunek NADPH do NADP+
szlak pentozofosforanowy może prowadzić do całkowitego utleniania cząsteczki glukozy do CO2.
szlak pentozofosforanowy dostarcza budulca do syntezy DNA i RNA
szlak pentozofosforanowy jest głównym źródłem NADPH do biosyntez.
Pytanie 23
Dopasuj związek chemiczny do odpowiadającego mu opisu:
Jest inhibitorem allosterycznym fosforylazy glikogenowej b w mięśniach
glukozo-6-fosforan
Jest inhibitorem allosterycznym fosforylazy glikogenowej a w wątrobie
glukoza
Powstaje w wyniku fosforylitycznego rozpadu glikogenu
glukozo-6-fosforan
Jest produktem reakcji katalizowanej przez fosfofruktokinazę
fruktozo-1,6-bisfosforan
Jest aktywatorem allosterycznym fosfofruktokinazy
fruktozo-2,6-bisfosforan
Pytanie 24
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących białek G są prawdziwe?
Białka G są zaangażowane między innymi w przekazywanie sygnałów hormonalnych oraz odczuwanie węchu i smaku gorzkiego.
Jedno z białek G aktywuje cyklazę adenylową, co prowadzi ostatecznie do depolaryzacji błony neuronu i przekazania sygnału nerwowego do mózgu.
Pytanie 25
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji białek w komórkach są PRAWDZIWE?
O okresie półtrwania białek w dużej mierze decydują reszty aminokwasowe występujące na końcu aminowym białka.
W przyłączeniu ubikwityny do białek biorą udział trzy enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę, enzym koniugujący i ligaza ubikwitynowo-białkowa.
Pytanie 26
Uporządkuj procesy zachodzące podczas mechanizmu prowadzącego do suwu motoru miozynowego w kolejności w jakiej następują:
1
ATP wiąże się do głowy S1 miozyny, co prowadzi do szybkiego uwolnienia aktyny.
2
Przyłączony ATP jest hydrolizowany przez wolną głowę S1 miozyny powodując zmianę konformacyjną pozwalającą jej na następną interakcję z filamentem cienkim.
3
Głowa S1 miozyny, w kompleksie z ADP i Pi, nie jest związana z aktyną.
4
Utworzenie przejściowego kompleksu miozyna-aktyna prowadzi do uwolnienia Pi .
5
Uwolnienie Pi prowadzi do zmian konformacyjnych subfragmentów S1 w stosunku do aktyny.
6
Cienki filament zostaje gwałtownie pociągnięty na odległość wynoszącą około 110 Å.
7
Uwolniony zostaje ADP.
Pytanie 27
Dopasuj główne funkcje fizjologiczne odpowiednim lipoproteinom
chylomikrony
transport tłuszczu z pożywienia
lipoproteiny o dużej gęstości
zwrotny transport cholesterolu
lipoproteiny o pośredniej gęstości
prekursor LDL
lipoproteiny o małej gęstości
transport cholesterolu
lipoproteiny o bardzo małej gęstości
transport tłuszczu endogennego
Pytanie 28
Które ze zdań poprawnie opisują mechanizm regulacji procesów rozkładu i syntezy glikogenu w mięśniach szkieletowych?
Po zakończeniu wysiłku, fosforylaza glikogenowa b wiąże ATP, co prowadzi do zahamowania jej aktywności
Glukozo-6-fosforan wiąże się do fosforylazy glikogenowej b, zmniejszając jej aktywność
W stanie sytości fosforylaza glikogenowa a wiąże glukozę, co prowadzi do zwiększenia aktywności fosfatazy białkowej 1.
Pytanie 29
Które odpowiedzi dotyczące powrotu do stanu wyjściowego pobudzonego fotoreceptora są prawdziwe?
Poziom cGMP podnosi się, aby ponownie otworzyć kanał jonowy
GTP związane z białkiem G jest hydrolizowane, pozwalając transducynie i fosfodiesterazie na powrót do stanu wyjściowego
Pytanie 30
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących karboksylazy acetylo-koenzymu A, uczestniczącej w syntezie kwasów tłuszczowych są poprawne?
Karboksylaza acetylo-CoA jest aktywowana w wyniku działania insuliny
Karboksylaza acetylo-CoA jest częściowo aktywna w formie ufosforylowanej w obecności cytrynianu
Karboksylaza acetylo-CoA jest stymulowana przez wysoki ładunek energetyczny komórki

Powiązane tematy