Pytania i odpowiedzi

RACHFIN2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. .
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 45 razy
Pytanie 1
Wskaźnik, który przedstawia stopę zwrotu na kapitale skorygowanym o ryzyko to wskaźnik:
RORAC
Pytanie 2
Wskaźnik struktury portfela kredytowego (NPL) wylicza się poprzez iloraz:
kredyty nieregularne i kredyty ogółem brutto)*100%
Pytanie 3
Pytanie 4
Ekonomiczną wartość dodaną wylicza się :
NOPAT-(CE*WACC) (NOPAT to wynik operacyjny po opodatkowaniu, CE to kapitał pracujący, WACC to średnio ważony koszt kapitału).
Pytanie 5
Kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi i zainteresowanymi stronami w bezpośrednio zawartej transakcji to:
wartość godziwa.
Pytanie 6
Kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty.
instrumenty kapitałowe.
Pytanie 7
Ekspozycje kredytowe wobec osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem pożyczek i kredytów mieszkaniowych, pożyczek i kredytów hipotecznych oraz zobowiązań pozabilansowych to
pożyczki i kredyty detaliczne.
Pytanie 8
Ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy to ekspozycje kredytowe
poniżej standardu.
Pytanie 9
Podatek dochodowy odroczony ujmowany jest w wysokości:
różnicy pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego.
Pytanie 10
Banki tworzą rezerwy celowe na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, zaklasyfikowanymi do kategorii :
pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone.
Pytanie 11
Podstawowym celem inwentaryzacji jest:
wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Pytanie 12
Marża odsetkowa informuje o:
ile groszy wyniku odsetkowego (zysk lub strata) wygenerowała przeciętna złotówka wykorzystywanego przez bank majątku.
Pytanie 13
Współczynnik TCR to:
Łączny współczynnik kapitałowy
Pytanie 14
Który wskaźnik jest stosunkiem zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży?
Wskaźnik rentowności sprzedaży
Pytanie 15

Powiązane tematy

#.