Fiszki

AEZAKMI 2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1146 razy
Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
służy jako akceptor jednostek jednowęglowych o różnym stopniu utlenienia w reakcjach rozkładu
tetrahydrofolian powstaje w wyniku przeniesienia grupy adenozynowej na metioninę
może służyć jako nośnik grup formylowych
tetrahydrofolian jest bardziej wydajnym przenośnikiem grup metylowych niż SAM
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
może służyć jako nośnik grupy karboksylowej
może służyć jako nośnik grup formylowych
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
grupa metylowa
(SAM i THF)
grupa metylenowa
(THF)
grupa formylowa
(THF)
grupa formiminowa
(THF)
grupa metenylowa
(THF)
dwutlenek węgla
(B)
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest głównym źródłem energii przechowywanej w mózgu
Glikogen wypełnia prawie całkowicie jądra komórek, które specjalizują się w jego przechowywaniu
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Palmitylo-CoA powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA, co hamuje jej aktywność
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Synteza kwasów tłuszczowych rozpoczyna się od kondensacji acetylo-CoA i malonylo-CoA
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Cytrynian powoduje depolimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów i niskim ładunku energetycznym komórk
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Cytrynian wzmacnia hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Insulina hamuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina aktywują
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
jego intermediatem jest aminokwas nie będący podstawową jednostką budulcową białek
Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna
Wyłączenie grupy aminowej jest możliwe dwiema drogami- przez karbamoilofosforan i asparaginian
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Wskaż, ktore ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasow tłuszczowych: Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2 , natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Substraty do syntez kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym- ACP
betaoksydacja może zachodzić przy udziale wolnych reszt acylowych
Kwasy tłuszczowe o parzystej liczbie atomów węgla są źródłem prekursora glukozy
kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach alkilowych swobodnie dyfundują przez wewnętrzną błonę mitochondrialną
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2 , natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Substraty do syntez kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym- ACP
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń o chorobie metabolicznej, fenyloketonurii, są prawdziwe Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Chorobę leczy się przez podawanie dużych ilości fenyloalaniny w diecie
Choroba jest powodowana przez brak możliwości syntezy fenyloalaniny
Choroba prowadzi do nagromadzenia się fenyloalaniny w ciele
Choroba może być powodowana przez niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej
Choroba może być wywoływana przez niedobór tetrahydrobiopteryny
Choroba prowadzi do nagromadzenia się fenyloalaniny w ciele
Choroba może być powodowana przez niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej
Choroba może być wywoływana przez niedobór tetrahydrobiopteryny
Proszę przyporządkować poniższe aminokwasy jako glukogenne (G), ketogenne (K), lub zarówno jedne jak i drugie (GK):
Wskaż, które z poniższych zdań dotyczą arachidonianu.
Związek ten jest prekursorem hormonów steroidowych.
Związek ten jest syntezowany w organizmie człowieka.
Związek ten wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu będącego składnikiem błony komórkowej.
Związek ten jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.
Mewalonian jest prekursorem tego związku.
Związek ten jest syntezowany w organizmie człowieka.
Związek ten wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu będącego składnikiem błony komórkowej.
Związek ten jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są PRAWDZIWE?
Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Ilość zredukowanego glutationu w komórce jest silnie zależna od NADH.
Odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu.
Utrzymuje reszty cysteinowe białek w formie utlenionej.
Glutation to inaczej gamma-glutamylocysteinyloglicyna.
Powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową.
Odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu.
Glutation to inaczej gamma-glutamylocysteinyloglicyna.
Powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową.
Proszę wskazać stwierdzenia, które w sposób PRAWIDŁOWY opisują metabolizm glikogenu:
Glukoza łączy się w wątrobie z formą a w stanie R fosforylazy glikogenowej hamując jej aktywność.
Syntaza glikogenu w wątrobie jest aktywowana w wyniku defosforylacji.
Glukozo-6-fosfataza mózgowa jest ważnym enzymem syntezującym glukozę z glukozo-6-fosforanu, co pozwala zapewnić stały dostęp paliwa do tego organu.
Forma b fosforylazy glikogenowej z wątroby jest aktywowana wysokimi stężeniami AMP, podczas gdy aktywność tego samego enzymu, ale występującego w mięśniach szkieletowych, nie zależy od AMP.
Kinaza fosforylazowa w mięśniach szkieletowych jest aktywowana zarówno przez fosforylację jak i przez związanie jonów wapniowych.
Glukoza łączy się w wątrobie z formą a w stanie R fosforylazy glikogenowej hamując jej aktywność.
Syntaza glikogenu w wątrobie jest aktywowana w wyniku defosforylacji.
Kinaza fosforylazowa w mięśniach szkieletowych jest aktywowana zarówno przez fosforylację jak i przez związanie jonów wapniowych.
Spośród poniższych aminokwasów zaznacz aminokwasy egzogenne:
Glicyna
Lizyna
Fenyloalanina
Metionina
Asparagina
Lizyna
Fenyloalanina
Metionina
Proszę wskazać, które z następujący stwierdzeń dotyczących syntezy glikogenu są PRAWDZIWE?
fosforylacja ma taki sam wpływ na aktywność enzymatyczną syntazy glikogenowej jak i fosforylazy
syntaza glikogenu potrzebuje glikogeniny do rozpoczęcia reakcji tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych - potrzebuje startera do dodawania reszt glukozowych,
Nowe jednostki są dodawane do końca nieredukującego
Nowy punkt rozgałęzienia musi być oddalony o co najmniej cztery reszty od odgałęzienia już istniejącego
aktywną formą glukozy i syntezie glikogenu, jest glukozodifosforan urydyny
enzym rozgałęziający jest niezbędny do tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych, które stanowią nowe punkty rozgałęzienia w syntetyzowanej cząsteczce glikogenu
Rozgałęzienie tworzone są przez przeniesienie fragmentu złożonego z czterech jednostek glukozy przenoszone są na koniec redukcyjny
Dimer glikogenny jest konieczny do rozpoczęcia syntezy glikogenu, ponieważ każda podjednostka katalizuje przyłączenie ośmiu jednostek glukozy do drugiej podjednostki
dzięki rozgałęzieniom tworzonym przez wiązania alfa-1,6-glikozydowe maleje szybkośc reakcji zarówno syntezy jak i degradacji glikogenu
syntaza glikogenu potrzebuje glikogeniny do rozpoczęcia reakcji tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych - potrzebuje startera do dodawania reszt glukozowych,
Nowe jednostki są dodawane do końca nieredukującego
Nowy punkt rozgałęzienia musi być oddalony o co najmniej cztery reszty od odgałęzienia już istniejącego
aktywną formą glukozy i syntezie glikogenu, jest glukozodifosforan urydyny
Dimer glikogenny jest konieczny do rozpoczęcia syntezy glikogenu, ponieważ każda podjednostka katalizuje przyłączenie ośmiu jednostek glukozy do drugiej podjednostki
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących proteasomu 26S są prawdziwe
podjednostka 19S zawiera sześć różnych ATPaz
miejsce aktywne znajduje się na zewnętrznej powierzchni proteasomu, aby dostęp do potencjalnych substratów był ułatwiony
w wyniku jego działania uwalniane są jedynie wolne aminokwasy
proteasom 26S składa się z podjednostki katalitycznej 20S oraz dwóch podjednostek regulatorowych 19S
degraduje substrat białkowy wraz z dołączoną do niego ubikwityną
podjednostka 19S zawiera sześć różnych ATPaz
proteasom 26S składa się z podjednostki katalitycznej 20S oraz dwóch podjednostek regulatorowych 19S
Ile równoważników cząsteczek ATP może powstać w wyniku całkowitego utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla? proszę zaokrąglić wynik do liczby jedności
8

Powiązane tematy

Inne tryby