Pytania i odpowiedzi

AEZAKMI 2

Pytanie 1
Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
może służyć jako nośnik grup formylowych
Pytanie 2
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
grupa metylowa
+
(SAM i THF)
grupa metylenowa
+
(THF)
grupa formylowa
+
(THF)
grupa formiminowa
+
(THF)
grupa metenylowa
+
(THF)
dwutlenek węgla
+
(B)
Pytanie 3
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Pytanie 4
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Pytanie 5
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
Pytanie 6
Wskaż, ktore ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasow tłuszczowych: Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Substraty do syntez kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym- ACP
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2 , natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Pytanie 7
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń o chorobie metabolicznej, fenyloketonurii, są prawdziwe Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Choroba prowadzi do nagromadzenia się fenyloalaniny w ciele
Choroba może być wywoływana przez niedobór tetrahydrobiopteryny
Choroba może być powodowana przez niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej
Pytanie 8
Proszę przyporządkować poniższe aminokwasy jako glukogenne (G), ketogenne (K), lub zarówno jedne jak i drugie (GK):
arginina: G
leucyna: K
izoleucyna: GK
tryptofan: GK
Pytanie 9
Wskaż, które z poniższych zdań dotyczą arachidonianu.
Związek ten jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.
Związek ten wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu będącego składnikiem błony komórkowej.
Związek ten jest syntezowany w organizmie człowieka.
Pytanie 10
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są PRAWDZIWE?
Odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu.
Glutation to inaczej gamma-glutamylocysteinyloglicyna.
Powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową.
Pytanie 11
Proszę wskazać stwierdzenia, które w sposób PRAWIDŁOWY opisują metabolizm glikogenu:
Glukoza łączy się w wątrobie z formą a w stanie R fosforylazy glikogenowej hamując jej aktywność.
Kinaza fosforylazowa w mięśniach szkieletowych jest aktywowana zarówno przez fosforylację jak i przez związanie jonów wapniowych.
Syntaza glikogenu w wątrobie jest aktywowana w wyniku defosforylacji.
Pytanie 12
Spośród poniższych aminokwasów zaznacz aminokwasy egzogenne:
Metionina
Fenyloalanina
Lizyna
Pytanie 13
Proszę wskazać, które z następujący stwierdzeń dotyczących syntezy glikogenu są PRAWDZIWE?
syntaza glikogenu potrzebuje glikogeniny do rozpoczęcia reakcji tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych - potrzebuje startera do dodawania reszt glukozowych,
Nowe jednostki są dodawane do końca nieredukującego
aktywną formą glukozy i syntezie glikogenu, jest glukozodifosforan urydyny
Dimer glikogenny jest konieczny do rozpoczęcia syntezy glikogenu, ponieważ każda podjednostka katalizuje przyłączenie ośmiu jednostek glukozy do drugiej podjednostki
Nowy punkt rozgałęzienia musi być oddalony o co najmniej cztery reszty od odgałęzienia już istniejącego
Pytanie 14
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących proteasomu 26S są prawdziwe
proteasom 26S składa się z podjednostki katalitycznej 20S oraz dwóch podjednostek regulatorowych 19S
podjednostka 19S zawiera sześć różnych ATPaz
Pytanie 15
Ile równoważników cząsteczek ATP może powstać w wyniku całkowitego utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla? proszę zaokrąglić wynik do liczby jedności
8