Fiszki

Definicje, koncepcje z zakresu prawa administracyjnego

Test w formie fiszek Zasadniczo źródłem pytań w teście jest książka J. Zimmermanna "Prawo administracyjne".
Ilość pytań: 33 Rozwiązywany: 2322 razy
Podaj autora. <br /&rt;"Interes jest to relacja pomiędzy jakimś stanem obiektywnym, aktualnym lub przyszłym, a jego oceną z punktu widzenia korzyści które on przynosi jednostce lub grupie społecznej."
J. Lang
Podaj autora. <br /&rt;"O ile prawo cywilne reguluje działalność jednostek poddaną kontroli państwa, o tyle prawo administracyjne to takie, które reguluje działalność państwa poddaną kontroli państwa"
W. L. Jaworski
Podaj autora.<br /&rt;"Prawo administracyjne to prawo, które reguluje działalność administracji jako fragmentu kultury ludzkiej, która ma stać na straży określonego rodzaju wartości" (definicja aksjologiczna)
F. Longchamps
Autor koncepcji multicentryczności prawa administracyjnego
E. Łętowska
Autor wywodu dotyczącego prawa administracyjnego sensu stricto i jego struktury z pominięciem źródeł prawa. Uznawał, że pojęcie źródeł prawa jest wieloznaczne. Koncepcja hierarchii norm, a nie źródeł prawa.
J. S. Langrod
Podaj autora.<br /&rt;"Gdy mówimy, że dana kategoria aktu jest powszechnie obowiązująca, oznacza to, że ustawodawca miał możliwość skierowania aktu do wszystkich, jednak konkretny krąg adresatów zależy od celu, jaki ustawodawca chce osiągnąć."
S. Rozmaryn
Podaj autora.<br /&rt;"Ustawy zawierają normy ponadadministracyjne co do rangi, czyli administracyjne co do treści, ale pozaadministracyjne co do genezy. Rozporządzenia zawierają normy intraadministracyjne co do rangi, czyli administracyjne co do treści i genezy."
J. S. Langrod
Podaj autora.<br /&rt;- o normach materialnoprawnych - "Są to normy określające formalnoprawne podstawy do działania organów administracji publicznej."
J. Filipek
Podaj autora.<br /&rt;"Tyle wolności, ile można, tyle uspołecznienia, ile koniecznie trzeba; tyle społeczeństwa ile można, tyle państwa, ile koniecznie trzeba."
E. Popławska
Podaj autora<br /&rt;"Kompetencja jest to zdolność organu do skonkretyzowanego aktualizowania potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku działania."
J. Boć
Autor koncepcji sieci organów.
J. Supernat
Podaj autora.<br /&rt;"Przez sytuację prawną rozumie się każdą sytuację społeczną określonego podmiotu, której elementy składowe zostały ukształtowane prawnie, w sposób bezpośredni lub pośredni, ze względu na konkretne zdarzenie faktyczne."
J. Boć
Podaj autora.<br /&rt;"Stosunek prawny powstaje wtedy, gdy prawo przedmiotowe ma dla dwóch podmiotów takie znaczenie, że w określonych warunkach sytuacja prawna jednego podmiotu jest połączona w pewien sposób z sytuacją prawną podmiotu drugiego."
F. Longchamps
Podaj autora.<br /&rt;- koncepcja przestrzeni prawnej - "Ogół świadomych zachowań się ludzi wzajem wobec siebie względem prawa, a więc wziętych pod uwagę pod tym jednym względem".
F. Longchamps
Autor zgłaszający konieczność ciągłego redefiniowania interesu publicznego w nieustającym procesie administrowania.
M. Wyrzykowski