Fiszki

Definicje, koncepcje z zakresu prawa administracyjnego

Test w formie fiszek Zasadniczo źródłem pytań w teście jest książka J. Zimmermanna "Prawo administracyjne".
Ilość pytań: 33 Rozwiązywany: 2365 razy
Podaj autora.<br /&rt;"Podstawowym kryterium uznania zadań za publiczne jest okoliczność, że państwo lub samorząd terytorialny ponoszą w świetle prawa odpowiedzialność za ich realizowanie."
S. Biernat
Podaj autora.<br /&rt;"Formą działania administracji jest określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracyjnego"
J. Starościak
Podaj autora.<br /&rt;- w kontekście rozstrzygnięcia w uzasadnieniu decyzji administracyjnej - "nie chodzi o to, gdzie znajduje się treść rzeczywista aktu, ale co jest tą treścią: decyduje więc animus administracji ujęty wyłącznie ze stanowiska materialnego, a nie formalnego [...]. Teoria musi szukać faktycznej i prawnej podstawy aktu, gdzie ona jest rzeczywiście, a nie tam, gdzie ona być powinna."
J. S. Langrod
Podaj autora.<br /&rt;"Akt administracyjny obowiązuje i wiąże tak długo, aż ulegnie istotnej modyfikacji któryś z elementów decydujących o identyczności skonkretyzowanego tym aktem stosunku prawnego."
T. Woś
Autor koncepcji administracji jako splotu umów.
J. Supernat
Autor klasycznego podziału rzeczy publicznych na majątek skarbowy, majątek administracyjny i dobra publiczne.
S. Kasznica
Autorzy teorii wewnętrznych granic swobodnego uznania.
O. Baehr i E. Bernatzik
Autor teorii interesu publicznego (swobodne uznanie).
R. von Laun
Autor teorii pojęć nieoznaczonych (swobodne uznanie).
W. Jellinek
Autor teorii przeciwstawiającej się swobodnemu uznaniu. Teza, że każde pojęcie, nawet nieostre, w tym także kategoria interesu publicznego, ma treść obiektywną, która wiąże organ administracyjny, a interpretacja tych pojęć podlega kontroli sądowej.
F. Tezner
Podaj autora.<br /&rt;"Administracją jest to, czego nie umiem nazwać."
L. von Stein
Podaj autora opinii, jakoby administracji nie można zdefiniować, można ją tylko opisać.<br /&rt;
E. Forsthoff
Podaj autora.<br /&rt;"Administracja to nie tylko wykonywanie ustaw, ale też działalność twórcza."
W. L. Jaworski
Podaj autora.<br /&rt;"Administracja to planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej, a dopiero potem - poprzez tych ludzi - suma urządzeń którymi dysponują."
J. S. Langrod
Podaj autora.<br /&rt;"Administracja jest zjawiskiem społecznym, które cechują inicjatywa i działalność ukierunkowana na przyszłość"
F. Longchamps
Podaj autora.<br /&rt;"Administracja to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach."
J. Boć
Autor który wyróżnił współstosowanie Konstytucji ornamentacyjne, modyfikujące i interpretacyjne.
L. Garlicki
Autor, który podzielił zwierzchnictwo na hierarchiczne, nadzorcze i kontrolne
F. Longchamps