Pytania i odpowiedzi

Dyplomacja WOS

Pytanie 1
Przewodniczącym Komitetu do Spraw Europejskich jest:
Minister Spraw Zagranicznych
minister właściwy ze względu na przedmiot posiedzenia Komitetu
minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Prezes Rady Ministrów
Pytanie 2
Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
przedstawiciel tria prezydencji
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE
Pytanie 3
Zgodnie z Konstytucją RP, politykę zagraniczną Polski prowadzi
Prezydent
Minister Spraw Zagranicznych
Każdy minister indywidualnie, w zakresie swojej kompetencji
Rada Ministrów
Pytanie 4
Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga:
podpisania przez Prezydenta RP.
podpisania Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego ministra
zatwierdzenia przez Radę Ministrów.
podpisania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP.
Pytanie 5
Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej nie potrzebuje:
Minister Spraw Zagranicznych
Przewodniczący Parlamentu
Minister Spraw Zagranicznych
minister kierujący działem administracji rządowej, właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa
Pytanie 6
Wg większości danych statystycznych w 2010 roku Chiny stały się drugą gospodarka świata wyprzedzając pod względem PKB:
Indie
Pytanie 7
W jakiej prowincji stacjonują polskie wojska w ramach misji ISAF w Afganistanie:
Ghazni
Pytanie 8
Promocja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej za granicą to podstawowe zadanie statutowe:
Instytutu Adama Mickiewicza
Pytanie 9
Pojęcie „urząd konsularny” oznacza:
każdy konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat lub agencjękonsularną,
Pytanie 10
Kto powołuje konsulów honorowych:
właściwy kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego
Pytanie 11
Kto posiada uprawnienia do nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego:
Prezydent RP
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wojewoda
Minister Spraw Zagranicznych
Pytanie 12
W którym przedziale liczbowym mieści się aktualnie liczba Komisarzy UE :
między 5 a 10
między 12 a 15
między 18 a 23
między 25 a 30
Pytanie 13
Czego dotyczy porozumienie z Monterrey:
finansowania rozwoju gospodarczego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C oraz zredukowania światowych emisji o przynajmniej 50 % do 2050 roku
oddłużenia najbiedniejszych krajów
zdynamizowania rozwoju poprzez reformy rynkowe i szerokie otwarcie gospodarki na globalne przepływy
Pytanie 14
„Wymiar ludzki” OBWE obejmuje m.in.:
zabiegi na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku kultury judeo-chrześcijańskiej w państwach rozwijających się;
promocję demokracji i rządów prawa w Azji Środkowej i Południowo – Wschodniej;
przestrzeganie konwencji genewskich i innych zasad prawa humanitarnego na obszarze OBWE i państw partnerskich.
promocję demokracji, praw człowieka i rządów prawa na obszarze OBWE;
Pytanie 15
Aktualny rząd w Republiki Federalnej Niemiec tworzy koalicja:
Socjal-liberalna (SPD, FDP)
Chadecko-liberalna (CDU, CSU, FDP)
„Tzw. koalicja Jamajka” (CDU, CSU, FDP, Sojusz 90/Zieloni)
„Wielka koalicja” (CDU, CSU, SPD)

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.