Pytania i odpowiedzi

Inżynieria chemiczna - laboratorium - 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" - wyznaczanie wpółczynników wnikania i przenikania ciepła
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 775 razy
Pytanie 1
Konwekcja to proces przekazywania ciepła związany z ruchem materii.
Pytanie 2
Przewodzenie odbywa się na zasadzie przekazywania energii między cząstkami ciała.
Pytanie 3
Połącz w pary rodzaj ruchu ciepła z warunkami, w których zachodzi.
przewodzenie
zachodzi w obrębie ciała stałego lub w nieruchomych płynach
konwekcja
zachodzi w płynach
promieniowanie
zachodzi między jednym ciałem a drugim
Pytanie 4
Jakie rodzaje ruchu (przenoszenia) ciepła rozróżniamy? (wielokrotny wybór)
przewodzenie
konwekcję
promieniowanie
Pytanie 5
Promieniowanie polega na emisji i absorpcji energii promienistej, którą jedno ciało oddaje drugiemu poprzez warstwę ośrodka.
Pytanie 6
Intensywność ruchu ciepła między dwoma odczynnikami oddzielonymi od siebie przegrodą (przenikanie ciepła) występującego na powierzchni międzyfazowej ciało stałe-płyn opisuje równanie:
Newtona
Pytanie 7
Połącz w pary oznaczenia wielkości fizycznych z równania Newtona z ich definicjami.
Q z kropką
strumień ciepła (którego kierunek jest zgodny z gradientem temperatury)
alfa
współczynnik wnikania ciepła
A
powierzchnia międzyfazowa
delta T
charakterystyczna różnica temperatur ściany i płynu
Pytanie 8
Połącz w pary oznaczenia wielkości fizycznych z równania Newtona z ich jednostkami.
Q z kropką
W
alfa
W/(m^2*K)
A
m^2
delta T
K
Pytanie 9
Dla rur okrągłych o jednolitym przekroju poprzecznym, które są całkowicie wypełnione płynącą cieczą, powierzchnia wymiany ciepła (A) jest równa:
iloczynowi pi, średnicy i długości rury
Pytanie 10
Charakterystyczna różnica temperatur może być definiowana różne, lecz najczęściej jest wyrażana jako:
średnia logarytmiczna
Pytanie 11
Jeśli liczymy charakterystyczną różnicę temperatur poprzez średnią logarytmiczną, to poprzez deltę T1 i deltę T2 oznaczamy kolejno:
różnicę temperatur na wlocie i wylocie z wymiennika
Pytanie 12
Dla ustalonego przepływu płynu strumień cieplny określa równanie Q z kropką = m z kropką *cp*(T1-T2), gdzie m z kropką to:
masowe natężenie przepływu płynu
Pytanie 13
Dla ustalonego przepływu płynu strumień cieplny określa równanie Q z kropką = m z kropką *cp*(T1-T2), gdzie cp to:
ciepło właściwe płynu
Pytanie 14
Jednostką masowego natężenia przepływu płynu jest:
kg/s
Pytanie 15
Jednostką ciepła właściwego płynu jest:
J/kg*K