Pytania i odpowiedzi

doktryny i ideologie

Pytanie 1
polityką nie jest
a) wynikający z danej ideologii oraz uporządkowany zbiór poglądów na Ŝycie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele.
Pytanie 2
„Rozwój gospodarki powinien opierać się na rozwoju rolnictwa” to jedno z haseł:
a) agraryzmu
Pytanie 3
Najbardziej ogólny i usystematyzowany zbiór idei, wartości, poglądów na świat to:
a) ideologia
Pytanie 4
. Poznawcza funkcja ideologii polega na:
b) pomocy w zrozumieniu rzeczywistości dzięki tworzeniu spójnego jej obrazu
Pytanie 5
Początki społecznej nauki Kościoła są związane z ogłoszeniem encykliki Rerum Novarum przez papieŜa:
e) Leona XIII
Pytanie 6
. Zgodnie z zasadą subsydiarności:
b) państwo powinno pomagać dopiero wtedy gdy jednostka lub wspólnota nie radzi sobie z jakimś zadaniem
Pytanie 7
Hasła gospodarki rynkowej kontrolowanej przez społeczeństwo głoszą doktryny:
c) centrowe
Pytanie 8
polacz
Doktryny konserwatywne
Są niechętne zmianom, w szczególności zmianom rewolucyjnym. Uznają konieczność zmian cywilizacyjnych na drodze ewolucji. Chcą utrzymać istniejący porządek polityczny, społeczny i gospodarczy.
Doktryny reformistyczne
Domagają się przeprowadzenia koniecznych zmian gospodarczych, społecznych i politycznych drogą ewolucyjną
Doktryny rewolucyjne
DąŜą do szybkich, natychmiastowych zmian, przeprowadzonych najlepiej na drodze rewolucji.
Doktryny reakcyjne
Nawołują do przywrócenia albo utrwalenia istniejącego ustroju, który nie przystaje do rzeczywistości politycznej.
. Doktryny utopijne
Wskazują cele nierealne, których w tym momencie nie da się osiągnąć.
DąŜą do zmian na drodze rewolucyjnej choć dopuszczają moŜliwość ewolucyjnych reform w zaleŜności od sytuacji politycznej i społecznej.
Pytanie 9
„Największą wartością jest wolność, a największym zagroŜeniem dla wolności jest państwo”. To jedno z haseł:
b) anarchizmu
Pytanie 10
„Istniejące nierówności społeczne powinny być łagodzone przez społeczeństwo, a nie przez państwo”. To hasło doktryn:
c) centrowe
Pytanie 11
Walkę polityczną bez uŜycia przemocy prowadził:
b) Mahatma Ghandii
Pytanie 12
Programowo – polityczna funkcja ideologii polega na:
e) wpływaniu na kształt programów partii politycznych
Pytanie 13
Głoszą hasła sprawiedliwości społecznej i solidaryzmu społecznego doktryny:
b) lewicowe
Pytanie 14
polacz
. Liberalizm
NajwyŜszą wartością jest człowiek. Kładzie się nacisk na indywidualizm jednostki.
Konserwatyzm
Człowiek jest skaŜony złem, które moŜna ograniczyć dzięki autorytetom, religii.
Nauka społeczna Kościoła
Wartością nadrzędną jest godność istoty ludzkiej
Socjaldemokracja
Pozytywna wizja człowieka, który jest pozbawiony wad i dysponuje ogromnym potencjałem. Realizuje się tylko w społeczeństwie.
Komunizm
Człowiek jest tworem społeczeństwa, w którym Ŝyje. Społeczeństwo kształtuje jego świadomość. interes społeczny powinien być nadrzędny – jednostka musi się podporządkować.
Faszyzm
Człowiek jest z natury istotą złą. NaleŜy odrzucić indywidualizm i całkowicie podporządkować się narodowi, który kształtuje osobowość ludzką.
Człowiek jest skaŜony złem i dlatego powinien być podporządkowany państwu. Tylko państwo moŜe zapewnić kontrolę nad złą stroną człowieka
Pytanie 15
Integracyjna funkcja ideologii polega na:
c) zbliŜaniu się do sobie ludzi, którzy wyznają wspólne poglądy

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.