Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Azot
78,1%
Tlen
20,9%
Argon
0,93%
Dwutlenek węgla
0,04%
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
ciśnienie
Pytanie 4
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
1. troposfera
2. stratosfera
3. mezosfera
4. termosfera
5. egzosfera
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
1013,25 hPa
Pytanie 6
Heliograf służy do
do mierzenia usłonecznienia
Pytanie 7
Barometr służy do
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Pytanie 8
Higrometr służy do
mierzenia wilgotoności powietrza
Pytanie 9
Pluwiometr służy do
mierzenia opadów atmosferycznych
Pytanie 10
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
siodłem barycznym
Pytanie 11
Siła coriolisa:
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
Pytanie 12
Od czego zależy prędkość wiatrów?
różnicy temperatur na danym obszarze
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
Pytanie 13
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
bezpośrednie
Pytanie 14
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
Pytanie 15
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
turbulencją

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.