Powtórzenie: Dyktando "Tłok w salaterce", `u` czy `ó`

Pisownia wyrazów z ó i u. Świetna powtórka przed dyktandem. Wpisz literę, którą należy wstawić. Dyktando "Tłok w salaterce".

Ortografia, powtórzenie. 7 pytań.

Gdy do salaterki wpadło mn....stwo k....lek zielonego groszk...., zrobiło się naprawdę ciasno.
Gdy do salaterki wpadło mnóstwo kulek zielonego groszku, zrobiło się naprawdę ciasno.
Najbardziej ob....rzyły się gr....be buraki, na kt....rych rozłożyła się wygodnie c....kinia, zepchnąwszy na bok ch....de pietr....szki.
Najbardziej oburzyły się grube buraki, na których rozłożyła się wygodnie cukinia, zepchnąwszy na bok chude pietruszki.
Te zn....w narzekały na t....szę og....rków, czyniły wym....wki, zarz....cając im brak ....miaru w pochłanianiu deszcz....wki i kalorycznych nawoz....w.
Te znów narzekały na tuszę ogórków, czyniły wymówki, zarzucając im brak umiaru w pochłanianiu deszczówki i kalorycznych nawozów.
Kł....tnie nasilały się. Jedynie mal....tka, ż....łciutka k....kurydza wykazywała spok....j, mimo że sąsiadowała z ceb....lą, kt....ra doprowadzała ją do łez.
ótnie nasilały się. Jedynie malutka, żółciutka kukurydza wykazywała spokój, mimo że sąsiadowała z cebulą, która doprowadzała ją do łez.
Wkr....tce spory ....cichły i warzywa czekały na pojednanie w sosie jog....rtowym.
Wkrótce spory ucichły i warzywa czekały na pojednanie w sosie jogurtowym.
Nieoczekiwanie do zgromadzonego towarzystwa wpadła kap....sta.
Nieoczekiwanie do zgromadzonego towarzystwa wpadła kapusta.
W salaterce zawrzało. Nie potrzeb....jemy tu nowego lokatora. To nie sur....wka, lecz tradycyjna sałatka jarzynowa!
W salaterce zawrzało. Nie potrzebujemy tu nowego lokatora. To nie surówka, lecz tradycyjna sałatka jarzynowa!

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.