Powtórzenie: Anatomia - I rok medycyny

Powtórzenie z anatomii na I rok medycyny

Medycyna, powtórzenie. 25 pytań.

Jakie więzadło zamyka wcięcie łopatki (incisura scapulae) zamykając go w kanał:
lig. transversum scapulae
Układ kostny jest rezerwuarem takich pierwiastków jak:
wapń i fosfor
W razie zapotrzebowania w organizmie na wapń lub fosfor organizm może pobrać z kości wykorzystując do tego hormon:
parathormon
Osteocyty odpowiadają za:
wymianę metabolitów i składników odżywczych w tkance kostnej
Osteony to:
podstawowe struktury funkcjonalne w tkance kostnej zbitej
Komórki kościotwórcze, które odpowiadają za “tworzenie” kości, budując organiczną osseinę kostną, to:
osteoblasty
Komórki, które odpowiadają za rozpuszczanie komórek kości i/lub wymiany ich składników, czyli inaczej są odpowiedzialne za resorpcję kości, to:
osteoklasty
Twardość i elastyczność kości zapewniają:
składniki nieorganiczne (mineralne) - twardość; białko osseina - elastyczność
Prawdą jest, że:
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki włóknistej
Symphysis pubica jest wzmocnione więzadłami:
łonowym górnym (l. pubicum superius) i łonowym łukowatym (l. arcuatum pubis)
Kąt podłonowy (angulus subpubicus) to kąt zawarty między:
gałęziami dolnymi obydwu kości łonowych
Łuk łonowy (arcus pubis) to łuk utworzony przez:
prawą i lewą gałąź dolną kości łonowej oraz prawą i lewą gałąź kości kulszowej
Wszystkie więzozrosty miednicy to:
więzadła stawu krzyżowo-biodorowego; więzadła łączące os sacrum i os oschii; membrana obturatoria; ligamentum inguinale
Spośród następujących więzadeł:
1) krzyżowo-biodrowe brzuszne (ligg. sacroiliaca ventralia)
2) krzyżowo-biodrowe grzbietowe [krótkie i długie] (ligg. sacroiliaca dorsalia) [lig. sacroiliacum dorsale breve et longum]
3) krzyżowo-biodrowe międzykostne (ligg. sacroiliaca interossea)
4) biodrowo-lędźwiowe (lig. iliolumbale),
staw krzyżowy-biodrowy (a. sacroiliaca) jest wzmacniany przez więzadła:
1,2,3,4
Wśród więzozrostów miednicy wyróżnia się więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową. Należą do nich więzadła:
krzyżowo-guzowe (lig. sacrotuberale) i krzyżowo-kolcowe (lig. sacrospinale)
Błona zasłonowa (membrana obturatoria) zamyka otwór zasłoniony (foramen obturatorium) i wraz z jego kostnymi brzegami stanowi miejsce przyczepu dla:
mięśnia zasłaniacza wewnętrznego (m. obturatorius internus) i mięśnia zasłaniacza zewnętrznego (m. obturatorius externus)
Wyrostek sierpowaty (processus falciformis) to:
wąskie pasmo więzadła krzyżowo-guzowego biegnące wzdłuż przyśrodkowego brzegu gałęzi kości kulszowej
Processus falciformis tworzy wraz z kością kulszową rowek, w którym biegną:
nerw sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne
Które więzadła przekształcają wcięcia kulszowe: większy i mniejszy w otwory kulszowe: większy i mniejszy?
lig. sacrotuberale et lig. sacrospinale
Więzadło pachwinowe (lig. inguinale) biegnie od:
kolca biodrowego przedniego górnego (spina iliaca anterior superior) do guzka łonowego (tuberculum pubicum)
Więzadło rozstępowe (lig. lacunare) to:
trójkątne pasmo włókien odchodzących od końca przyśrodkowego więzadła pachwinowego i biegnące do grzebienia kości łonowej
Przyśrodkowym ograniczeniem pierścienia udowego (anulus femoralis) jest:
więzadło rozstępowe (lig. lacunare)
Rozstęp wspólny (lacuna communis) jest ograniczony przez:
więzadło pachwinowe i brzeg przedni miednicy
Lacuna communis, stanowiący przestrzeń dla przejścia mięśni, naczyń i nerwów z jamy brzusznej na kończynę dolną, dzieli się na:
bocznie - rozstęp mięśniowy (lacuna musculorum); przyśrodkowo - rozstęp naczyniowy (lacuna vasorum)
Miednica (pelvis) to pierścień kostny utworzony przez:
kość krzyżową (os sacrum), kość guziczną (os coccygis) i parzystą kość miedniczną (os coxae)

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.