Finanse II

Pytanie 1
Wskaźnik Giniego:
Pytanie 2
Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NBP organami NBP nie są:
Pytanie 3
Wielkość deficytu budżetowego:
Pytanie 4
Dobra publiczne charakteryzują się tym, że:
Pytanie 5
Podaż pieniądza rośnie gdy:
Pytanie 6
Instrumentami zaspokajania popytu na pieniądz przez gospodarstwa domowe nie są:
Dalej