Test z Wiedzy o społeczeństwie

doktryny i ideologie

Pytanie 1
polityką nie jest
Pytanie 2
„Rozwój gospodarki powinien opierać się na rozwoju rolnictwa” to jedno z haseł:
Pytanie 3
Najbardziej ogólny i usystematyzowany zbiór idei, wartości, poglądów na świat to:
Pytanie 4
. Poznawcza funkcja ideologii polega na:
Pytanie 5
Początki społecznej nauki Kościoła są związane z ogłoszeniem encykliki Rerum Novarum przez papieŜa:
Pytanie 6
. Zgodnie z zasadą subsydiarności:
Dalej