Test z Historii

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Pytanie 1
Zagrożenie jakiego państwa było impulsem do zmian ustrojowych w Europie Środkowowschodniej?
Pytanie 2
absolutyzm oświecony to:
Pytanie 3
w którym roku Piotr I przejął tron w Rosji?
Pytanie 4
podaj lata panowania Piotra I
Pytanie 5
Piotr I
Pytanie 6
wielka wojna Północna została rozpoczęta w roku
Dalej