Test z Fizyki

Fizyka II - egzamin

Pytanie 1
Energia wiązania jądra jest równa:
Pytanie 2
Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
Pytanie 3
Szczególna teoria względności:
Pytanie 4
Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
Pytanie 5
Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
Pytanie 6
Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień
Dalej