Test z Fizyki

Egzamin z Fizyki PWR

Pytanie 1
1. Energia wiązania jądra jest równa:
Pytanie 2
Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
Pytanie 3
Szczególna teoria względności:
Pytanie 4
4. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
Pytanie 5
Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
Dalej