Pytania i odpowiedzi

Bankowość 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 2616 razy
Pytanie 16
Według MSR/MSSF nie amortyzuje się:
b) ŚT przeznaczonych do sprzedaży
Pytanie 17
Jeżeli saldo końcowe wyrobów gotowych jest mniejsze od salda początkowego to zmiana stanu produktów (ZSP) jest:
b) ujemna
Pytanie 18
Amortyzacja jest elementem RZIS w wariancie:
a) porównawczym
Pytanie 19
Do kosztów podstawowej działalności operacyjnej nie zaliczymy:
b) przekazanej darowizny
Pytanie 20
Przewaga treści nad formą dla informacji sprawozdawczej oznacza, że:
a) transakcje są prezentowane zgodnie z treścią ekonomiczną a nie formą prawną
Pytanie 21
Aktywa z tytułu podatku dochodowego występują gdy:
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Pytanie 22
Kosztami finansowymi są:
b) zapłacone odsetki
Pytanie 23
Zgodnie z "u o r" wycena rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej, cenie rynkowej jest:
b) nie jest dozwolona
Pytanie 24
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny nie powstaje:
b) w wyniku przeszacowania rzeczowych aktywów obrotowych
Pytanie 25
Wynik finansowy z działalności operacyjnej to :
c) zysk/strata po ujęciu pozostałej działalności operacynjej
Pytanie 26
Porównawczy RZIS stosują obowiązkowo te jednostki gospodarcze które:
b) ewidencjonują koszty wg rodzaju
Pytanie 27
Utworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw księguje się w ciężar:
c) PKO
Pytanie 28
Jeżeli saldo końcowe wyrobów gotowych jest większe od salda początkowego to zmiana stanu produktów (ZSP) jest:
a) dodatnia
Pytanie 29
Koszty odsetek od kredytu w RPP stanowią element:
b) działalności finansowej
Pytanie 30
Według "u o r" sprawozdanie działalności zarządu dla spółek giełdowych:
b) jest sporządzane ale nie jest elementem podstawowego sprawozdania finansowego

Powiązane tematy