Pytania i odpowiedzi

Anatomia - EGZ 2018

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z anatomii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 3896 razy
Pytanie 16
Maxillary a. oddaje:
B. a. palatina descendens
E. a. infraorbitalis
Pytanie 17
Ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens) oddaje:
B. inferior tympanic a. (a. tympanica inferior)
C. posterior meningeal a. (a. meningea posterior)
Pytanie 18
Tonsillary fossa (fossa tonsillaris):
A. jest ograniczony od przodu przez triangular fold (plica triangularis)
B. jest ograniczony od góry przez semilunar fold (plica semilunaris)
C. jest ograniczony od przodu przez palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
E. jest ograniczony od tyłu przez palatopharyngeal arch (arcus palatopharyngeus)
Pytanie 19
Na izbę zgłosił się pacjent, u którego wystąpiły zaburzenia połykania i mowy, osłabienie czucia na części tylnej języka, opadnięcie podniebienia miękkiego. Należy podejrzewać porażenie NC
A. NC V3
B. NC X
C. NC IX
Pytanie 20
Na typowym przekroju poprzecznym szyi (w okolicy trójkąta t. szyjnej) w pęczku naczyniowo-nerwowym:
NIEPRAWIDŁOWE
Pytanie 21
NC X (błędny)
A. jest nerwem mieszanym
C. na szyi układa się między t. szyjną wspólną a żyłą szyjną wewnętrzną
Pytanie 22
Oceń poprawność zdań:
E. w carotid triangle (trigonum caroticum) wyczuwalne jest tętno na tętnicy szyjnej wspólnej
D. zatoka tętnicy szyjnej unerwiona jest przez NC IX
C. common carotid a. (a. carotis communis) dzieli się na gałęzie końcowe na poziomie C3/C4
Pytanie 23
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących krtani:
A. superior laryngeal n. (n. laryngeus superior) ruchowo unerwia tylko m. cricothyroideus
D. m. cricothyroideus napina wargi głosowe
E. membrana thyroidea przebita jest przez ramus internus n. laryngeus superior
Pytanie 24
Oceń prawdziwość twierdzeń:
A. m. temporalis włókna poziome cofają żuchwę
B. m. masseter unosi żuchwę
D. m. digastricus opuszcza żuchwę
E. m. pterygoideus lateralis wysuwa żuchwę
Pytanie 25
Oceń poprawność zestawień trójkąt - jego zawartość:
D. omoclavicular triangle (trigonum omoclaviculare) - subclavian a. (a. subclavia)
E. omotrapezoid triangle (trigonum omotrapezoideum) - cervical plexus (plexus cervicalis)
Pytanie 26
Oceń poprawność przebiegu włókien przywspółczulnych biegnących w NC VII:
B. intermadiate n. (n. intermedius) - greater petrosus n. (n. petrosus major) - nerve of pterygoid canal (n. canalis pterygoidei) - pterygopalatine ganglion (ganglion pterygopalatinum)
D. intermadiate n. (n. intermedius) - chorda tympani (chorda tympani) - lingual n. (n. lingualis) - submandibular ganglion (ganglion submandibulare)
Pytanie 27
Superior mesenteric v. (v. mesenterica superior) posiada dopływy:
E. right gastroomental v. (v. gastroomentalis dextra)
C. ileocolic v. (v. ileocolica)
B. inferior anterior pancreaticoduodenal v. (v. pancreaticoduodenalis inferior anterior)
Pytanie 28
A. lienalis (splenic a.) oddaje gałęzie:
A. rami splenici
B. rami gastrici breves
C. rr. panctreatici
Pytanie 29
W skład greater omentum (omentum majus) wchodzi:
B. gastrocolic lig. (lig. gastrocolicum)
C. phrenicosplenic lig. (lig. phrenicosplenicum)
E. gastrosplenic lig. (lig. gastrosplenicum)
Pytanie 30
Ductus deferens: (??) w bazie inaczej
A. extraabdominal part (pars extraabdominalis) leży w obrębie scrotum
C. biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwów zasłonowych
D. jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej

Powiązane tematy

#anatomia #medycyna