Pytania i odpowiedzi

Prince2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Foundation
Ilość pytań: 225 Rozwiązywany: 91961 razy
Pytanie 1
Który fakt jest prawdziwy w odniesieniu do Nadzoru Projektu, a nie jest prawdziwy w odniesieniu do nadzoru jakości?
Mianowany jako część zespołu zarządzania projektem
Pytanie 2
Która rola jest odpowiedzialna za zezwolenie na wykonanie i za monitorowanie prac do wykonania oraz za podejmowanie działań korygujących w trakcie etapu?
Kierownik Projektu
Pytanie 3
Wskaż słowa, których brakuje w następującym zdaniu. "Przeznaczeniem procesu [ ? ] jest stworzenie solidnych podstaw dla projektu, pozwalających organizacji zrozumieć jakie prace należy wykonać w celu dostarczenia produktów projektu. "
Inicjowanie Projektu
Pytanie 4
Co jest przeznaczeniem procesu Zarządzanie Dostarczaniem Produktów?
Zarządza powiązaniami pomiędzy Kierownikiem Projektu a Kierownikiem(-ami) Zespołu(-ów)
Pytanie 5
Co jest celem procesu Zamykanie Projektu?
Zweryfikowanie, czy wszystkie produkty projektu zostały zaakceptowane przez użytkowników
Pytanie 6
Którą korzyść daje oparcie projektu na zasadzie „zarządzania z wykorzystaniem tolerancji”?
Efektywne i ekonomiczne wykorzystanie czasu kadry kierowniczej
Pytanie 7
Co jest zalecane, jako możliwy typ reakcji na ryzyko dla szansy?
Odrzucenie
Pytanie 8
Który temat zapewnia informacje o tym, co jest potrzebne, jak to zostanie osiągnięte i przez kogo?
Plany
Pytanie 9
Która z wymienionych cech NIE jest cechą projektu?
Ma czas trwania, który zwykle obejmuje okres dostarczenia oczekiwanych rezultatów i realizację wszystkich oczekiwanych korzyści
Pytanie 10
Który proces jest uruchamiany wnioskiem Kierownika Projektu o zainicjowanie projektu?
Zarządzanie Strategiczne Projektem
Pytanie 11
Wskaż słowa, których brakuje w następującym zdaniu. "Przeznaczeniem procesu Zarządzanie Końcem Etapu jest dostarczenie Komitetowi Sterującemu informacji wystarczających do zaakceptowania [?] dla następnego etapu. "
Planu Etapu
Pytanie 12
Przeznaczeniem którego tematu jest ustanowienie mechanizmu monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi?
Postępy
Pytanie 13
Który temat zapewnia, że projekt jest korzystny, wykonalny i potrzebny?
Uzasadnienie Biznesowe
Pytanie 14
Co jest jednym z sześciu aspektów efektywności projektu, którym trzeba zarządzać?
Zakres
Pytanie 15
Który produkt stanowi „kontrakt” pomiędzy Kierownikiem Projektu a Komitetem Sterującym dotyczący projektu?
Dokumentacja Inicjowania Projektu

Powiązane tematy