Fiszki

A68: Technik administracji

Test w formie fiszek Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 6843 razy
Organem terenowej administracji rządowej jest
starosta
minister
burmistrz
wojewoda
wojewoda
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się
zarządzenia Prezydenta RP
akty prawa miejscoweg
rozporządzenia wydawane przez ministrów
uchwały Rady Ministrów
rozporządzenia wydawane przez ministrów
Wykładnia prawa to
ustalanie właściwego znaczenia przepisów prawnych
wprowadzanie prawa w życie
ogłaszanie aktów normatywnych
stosowanie prawa
ustalanie właściwego znaczenia przepisów prawnych
Źródłami dochodów własnych gminy są
wpływy z podatku od nieruchomości
wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych mających siedzibę na terenie gminy
dochody z majątku powiatu
wpływy z podatku akcyzowego
wpływy z podatku od nieruchomości
W świetle przedstawionych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie administracyjne, jeżeli
postępowanie było prowadzone wobec osoby niebędącej stroną w sprawie
biegli wycofali się ze swoich opinii
strony zawarły ugodę
strona utraciła zdolność do czynności prawnych
strona utraciła zdolność do czynności prawnych
W której z wymienionych spraw postępowanie zawsze jest wszczynane na żądanie strony lub jej przedstawiciela?
nałożenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska
cofnięcie koncesji na nadawanie programów radiowych w razie rażącego naruszenia przez nadawcę warunków określonych w koncesji
zmiana nazwiska
wydanie nakazu rozbiórki budynku wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę
zmiana nazwiska
Świadkami w postępowaniu administracyjnym nie mogą być
współpracownicy strony
osoby utrzymujące kontakty towarzyskie ze stroną
duchowni, co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
członkowie rodziny strony
duchowni, co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia
30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
15 października roku poprzedzającego rok budżetowy
30 października roku poprzedzającego rok budżetowy
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
Sądem powszechnym jest
Trybunał Stanu
sąd okręgowy
sąd wojskowy
sąd administracyjny
sąd okręgowy
Postępowanie egzekucyjne w administracji wszczyna się na wniosek
wierzyciela
egzekutora
zobowiązanego
poborcy skarbowego
wierzyciela
Stronami w postępowaniu administracyjnym ogólnym mogą być
osoby fizyczne, osoby prawne i niektóre jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
tylko osoby prawne
tylko osoby fizyczne
osoby fizyczne, osoby prawne i wszystkie jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
osoby fizyczne, osoby prawne i niektóre jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi
wyniki badań lekarskich pracownika
opinię o pracowniku
świadectwo pracy
wypowiedzenie warunków pracy
świadectwo pracy
Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego nie jest
orzekanie w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją
orzekanie w sprawach zgodności z Konstytucją działalności partii politycznych
ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw
orzekanie w sprawach zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją
ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw
Umową cywilnoprawną jest
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
umowa o dzieło
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
umowa o dzieło
Wykonywanie budżetu powiatu należy do zadań
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
zarządu powiatu
rady gminy
rady powiatu
zarządu powiatu