Fiszki

Testy do Policji

Pytanie 1
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Rada Ministrów składa się z…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Prezes Rady Ministrów wydaje…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do…
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
Pokaż odpowiedź