Fiszki: Testy do Policji

Strona 1

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Pokaż odpowiedź
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
Pokaż odpowiedź
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Pokaż odpowiedź
Rada Ministrów składa się z…
Pokaż odpowiedź
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Pokaż odpowiedź
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Pokaż odpowiedź
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Pokaż odpowiedź
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Pokaż odpowiedź
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Pokaż odpowiedź
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Pokaż odpowiedź
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Pokaż odpowiedź
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
Pokaż odpowiedź
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
Pokaż odpowiedź
Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest…
Pokaż odpowiedź
Prezes Rady Ministrów wydaje…
Pokaż odpowiedź
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi…
Pokaż odpowiedź
Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do…
Pokaż odpowiedź
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: