Pytania i odpowiedzi

Atmosfera - sprawdzian

Pytanie 16
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
niedosyt wilgotności
Pytanie 17
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
dolnych warstwach troposfery
Pytanie 18
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
rośnie
Pytanie 19
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Cirrus
pierzaste
Stratus
warstwowe
Cumulus
kłębiaste
Nimbostratus
warstwowo-deszczowe
Altocumulus
średnie kłębiaste
Picture 18
Pytanie 20
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
szron
Pytanie 21
O mżawce mówimy, gdy średnica kropelek opadowych nie przekracza:
0,5 mm
Pytanie 22
Przyporządkuj rodzaj opadu do jego charakterystyki:
ziarna lodowe o średnicy do 2 mm
śnieg ziarnisty
ziarna lodowe o średnicy od 2 mm do 5 mm
krupy snieżne
ziarna lodowe o średnicy powyżej 5 mm
grad
Pytanie 23
W jakim rodzaju chmury powstaje grad?
cumulonimbus
Picture 22
Pytanie 24
Połącz rodzaj opadu z przyczyną jego powstawania:
frontalny
w wyniku zetknięcia się różnych mas powietrza o odmiennych cechach
konwekcji termicznej
w wyniku wznoszenia się silnie nagrzanego powietrza
orograficzny
na dowietrznych stokach wyżyn i gór
Pytanie 25
Zaznacz cechy opadów konwekcji termicznej
intensywny
krótki
Pytanie 26
Najwyższe sumy rocznych opadów atmosferycznych występują w:
strefie równikowej
Pytanie 27
Najmniejsze roczne sumy opadów atmosferycznych występują:
na wybrzeżach opływanych przez zimne prądy morskie
w strefie zwrotnikowej
wewnątrz kontynentów
Pytanie 28
Ile wyróżniamy rodzajów mas powietrza ze względu na miejsce ich powstawania?
cztery
Pytanie 29
W wyniku połączenia się dwóch frontów atmosferycznych powstaje front:
zokludowany
Pytanie 30
Klimat małego obszaru (do kilkudziesięciu kilometrów) to:
mezoklimat
Pytanie 31
Ile według Köppena istnieje stref klimatycznych?
pięć

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.