Inżynieria chemiczna - laboratorium - 1

Opis testu

Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" - wyznaczanie wpółczynników wnikania i przenikania ciepła

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Inżynieria chemiczna - laboratorium - 1 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Konwekcja to proces przekazywania ciepła związany z ruchem materii.
Pytanie 2:
Przewodzenie odbywa się na zasadzie przekazywania energii między cząstkami ciała.
Pytanie 3:
Połącz w pary rodzaj ruchu ciepła z warunkami, w których zachodzi.
Pytanie 4:
Jakie rodzaje ruchu (przenoszenia) ciepła rozróżniamy? (wielokrotny wybór)
Pytanie 5:
Promieniowanie polega na emisji i absorpcji energii promienistej, którą jedno ciało oddaje drugiemu poprzez warstwę ośrodka.
Pytanie 6:
Intensywność ruchu ciepła między dwoma odczynnikami oddzielonymi od siebie przegrodą (przenikanie ciepła) występującego na powierzchni międzyfazowej ciało stałe-płyn opisuje równanie:
Pytanie 7:
Połącz w pary oznaczenia wielkości fizycznych z równania Newtona z ich definicjami.
Pytanie 8:
Połącz w pary oznaczenia wielkości fizycznych z równania Newtona z ich jednostkami.
Pytanie 9:
Dla rur okrągłych o jednolitym przekroju poprzecznym, które są całkowicie wypełnione płynącą cieczą, powierzchnia wymiany ciepła (A) jest równa:
Pytanie 10:
Charakterystyczna różnica temperatur może być definiowana różne, lecz najczęściej jest wyrażana jako:
Pytanie 11:
Jeśli liczymy charakterystyczną różnicę temperatur poprzez średnią logarytmiczną, to poprzez deltę T1 i deltę T2 oznaczamy kolejno:
Pytanie 12:
Dla ustalonego przepływu płynu strumień cieplny określa równanie Q z kropką = m z kropką *cp*(T1-T2), gdzie m z kropką to:
Pytanie 13:
Dla ustalonego przepływu płynu strumień cieplny określa równanie Q z kropką = m z kropką *cp*(T1-T2), gdzie cp to:
Pytanie 14:
Jednostką masowego natężenia przepływu płynu jest:
Pytanie 15:
Jednostką ciepła właściwego płynu jest:
Pytanie 16:
Dla ustalonego przepływu płynu strumień cieplny określa równanie Q z kropką = m z kropką *cp*(T1-T2), gdzie T1 to:
Pytanie 17:
Liczba Nusselta jest w korelacji z: (wielokrotny wybór)
Pytanie 18:
Dlaczego w większości praktycznych przypadków możemy zaniedbać w funkcji Nu liczbę Br?
Pytanie 19:
Czym jest przepływ laminarny?
Pytanie 20:
Czym jest przepływ burzliwy?
Pytanie 21:
Kryterium burzliwości przepływu płynu, liczbą określającą charakter jego przepływu jest:
Pytanie 22:
Połącz w pary liczby ze wzorami.
Pytanie 23:
Celem ćwiczenia jest: (wielokrotny wybór)
Pytanie 24:
Uzupełnij zdanie. Rurą wewnętrzną przepływa woda ...., w przekroju pierścieniowym przepływa woda ... .
Pytanie 25:
Wybierz zdania prawdziwe. (wielokrotny wybór)
Pytanie 26:
Regulacja i pomiary natężenia przepływów dokonywane są za pomocą:
Pytanie 27:
Co należy wykonać przed rozpoczęciem pomiaru? (wielokrotny wybór)
Pytanie 28:
Kiedy rozpoczyna się właściwy pomiar?
Pytanie 29:
W chwili rozpoczęcia pomiaru należy:
Pytanie 30:
Ile trzeba odczekać po zmianie natężenia przepływu?
Pytanie 31:
Co należy zrobić po zakończeniu pomiarów?
Pytanie 32:
Z jakiego wzoru korzysta się, obliczając doświadczalne wartości współczynników przenikania ciepła kd?
Pytanie 33:
Wybierz prawidłowy wzór Pecleta.
Pytanie 34:
W warunkach przepływu ustalonego strumień cieplny wyznacza się na podstawie bilansu wody gorącej, czyli ze wzoru:
Pytanie 35:
Dokończ równanie 1/kt=
Pytanie 36:
Współczynnik wnikania ciepła możemy otrzymać korzystając z: (wielokrotny wybór)