Fiszki

Dyplomacja WOS

Pytanie 1
Przewodniczącym Komitetu do Spraw Europejskich jest:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Zgodnie z Konstytucją RP, politykę zagraniczną Polski prowadzi
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej nie potrzebuje:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Wg większości danych statystycznych w 2010 roku Chiny stały się drugą gospodarka świata wyprzedzając pod względem PKB:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
W jakiej prowincji stacjonują polskie wojska w ramach misji ISAF w Afganistanie:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Promocja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej za granicą to podstawowe zadanie statutowe:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Pojęcie „urząd konsularny” oznacza:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Kto powołuje konsulów honorowych:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Kto posiada uprawnienia do nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
W którym przedziale liczbowym mieści się aktualnie liczba Komisarzy UE :
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Czego dotyczy porozumienie z Monterrey:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
„Wymiar ludzki” OBWE obejmuje m.in.:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Aktualny rząd w Republiki Federalnej Niemiec tworzy koalicja:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Osoby polskiego pochodzenia w Kazachstanie:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Za kreowanie i realizację polityki wobec Polonii i Polaków za granicą odpowiedzialny jest:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Czy w prawie międzynarodowym obowiązuje jednolita definicja pojęcia mniejszość narodowa:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
W którym roku Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2009 r. wyniosła:
Pokaż odpowiedź