Pytania i odpowiedzi

Dyplomacja WOS

Pytanie 16
Osoby polskiego pochodzenia w Kazachstanie:
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
w obecnej chwili nie mają możliwości repatriacji do Polski, trwa dyskusja społeczna nad ustawą o repatriacji.
mogą repatriować się do Polski na podstawie ustawy o repatriacji z 2000 r.
Pytanie 17
Za kreowanie i realizację polityki wobec Polonii i Polaków za granicą odpowiedzialny jest:
Kancelaria Prezydenta RP na mocy Ustaw o działach administracji rządowej z 1997 r. i Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Minister Spraw Zagranicznych na mocy Ustawy o działach administracji rządowej z 1997 r
Senat RP na mocy Konstytucji z 1997 r
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na mocy Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Pytanie 18
Czy w prawie międzynarodowym obowiązuje jednolita definicja pojęcia mniejszość narodowa:
tak, definicja taka została określona przez ONZ w 1944 r. i od tej pory jest respektowana przez większość krajów członkowskich
nie, pojęcie mniejszość narodowa funkcjonuje tylko w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.
tak, definicja taka jest zapisana w Konwencji ramowej ONZ o ochronie mniejszości narodowych z 1990 r., przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie oraz Białoruś.
nie, nie ma powszechnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji pojęcia mniejszość narodowa.
Pytanie 19
W którym roku Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):
1996
1946
2004
1980
Pytanie 20
Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2009 r. wyniosła:
50 mld USD
170 mld USD
100 mld USD
140 mld USD
Pytanie 21
Wskaż prawidłową kolejność największych importerów towarów z Polski:
Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania
Niemcy, USA, Wielka Brytania, Rosja
Rosja, Niemcy, Czechy, Węgry
USA, Niemcy, Rosja, Włochy
Pytanie 22
Podaj rok podpisania traktatu z Maastricht, ustanawiającego Unię Europejską:
1965
1979
1992
1957
Pytanie 23
Spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht jest warunkiem przystąpienia do:
Strefy Euro
Unii Europejskiej
Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Strefy Schengen
Pytanie 24
Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) rocznie wynosi ok.:
1 mln PLN
1 mld PLN,
3 mld PLN.
100 mln PLN,
Pytanie 25
Polska:
jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od momentu przystąpienia do OECD,
nie uzyskała jeszcze członkostwa w Komitecie Pomocy Rozwojowej OECD
jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej,
jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od 2000 r.,
Pytanie 26
W stosunku do swojego dochodu narodowego, najwięcej na pomoc rozwojową przeznaczają:
Dania, Szwecja i Norwegia,
Kanada, USA i Wielka Brytania,
Francja, USA i Irlandia,
Japonia, Niemcy i Rosja.
Pytanie 27
Najważniejszą umową zawartą w czasie konferencji w Locarno, obradującej w październiku 1925 r., był tzw. Pakt Reński podpisany przez:
Holandię, Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy
Holandie, Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, Polskę i Czechosłowację
Francję, Wielka Brytanię, Niemcy i Włochy
Belgię, Francję, Wielka Brytanię, Niemcy i Włochy
Pytanie 28
Program Partnerstwo dla Pokoju (PdP) powołany został:
przez ONZ w 1992 r
podczas konferencji szefów państw i rządów KBWE w 1994 r.
przez NATO w 1994 r
podczas konferencji ministerialnej OBWE w 1997 r.
Pytanie 29
W ramach procesu KBWE/OBWE został wynegocjowany następujący z dokumentów:
Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE) z 1990 r
Konwencja Praw Dziecka z 1989 r.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 1969 r.
Pytanie 30
Jakie państwa zostały określone przez Prezydenta George’a Busha mianem „osi zła”:
Korea Północna, Irak, Iran

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.