Pytania i odpowiedzi

Dyplomacja WOS

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera pytania z dyplomacji międzynarodowej.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 3656 razy
Pytanie 16
Osoby polskiego pochodzenia w Kazachstanie:
w obecnej chwili nie mają możliwości repatriacji do Polski, trwa dyskusja społeczna nad ustawą o repatriacji.
mogą repatriować się do Polski na podstawie ustawy o repatriacji z 2000 r.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
Pytanie 17
Za kreowanie i realizację polityki wobec Polonii i Polaków za granicą odpowiedzialny jest:
Kancelaria Prezydenta RP na mocy Ustaw o działach administracji rządowej z 1997 r. i Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Minister Spraw Zagranicznych na mocy Ustawy o działach administracji rządowej z 1997 r
Senat RP na mocy Konstytucji z 1997 r
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na mocy Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Pytanie 18
Czy w prawie międzynarodowym obowiązuje jednolita definicja pojęcia mniejszość narodowa:
nie, nie ma powszechnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji pojęcia mniejszość narodowa.
tak, definicja taka została określona przez ONZ w 1944 r. i od tej pory jest respektowana przez większość krajów członkowskich
tak, definicja taka jest zapisana w Konwencji ramowej ONZ o ochronie mniejszości narodowych z 1990 r., przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie oraz Białoruś.
nie, pojęcie mniejszość narodowa funkcjonuje tylko w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.
Pytanie 19
W którym roku Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):
1946
1980
1996
2004
Pytanie 20
Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2009 r. wyniosła:
50 mld USD
100 mld USD
140 mld USD
170 mld USD
Pytanie 21
Wskaż prawidłową kolejność największych importerów towarów z Polski:
USA, Niemcy, Rosja, Włochy
Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania
Rosja, Niemcy, Czechy, Węgry
Niemcy, USA, Wielka Brytania, Rosja
Pytanie 22
Podaj rok podpisania traktatu z Maastricht, ustanawiającego Unię Europejską:
1957
1965
1979
1992
Pytanie 23
Spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht jest warunkiem przystąpienia do:
Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Strefy Euro
Strefy Schengen
Unii Europejskiej
Pytanie 24
Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) rocznie wynosi ok.:
1 mln PLN
100 mln PLN,
1 mld PLN,
3 mld PLN.
Pytanie 25
Polska:
jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej,
jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od momentu przystąpienia do OECD,
jest członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od 2000 r.,
nie uzyskała jeszcze członkostwa w Komitecie Pomocy Rozwojowej OECD
Pytanie 26
W stosunku do swojego dochodu narodowego, najwięcej na pomoc rozwojową przeznaczają:
Francja, USA i Irlandia,
Kanada, USA i Wielka Brytania,
Dania, Szwecja i Norwegia,
Japonia, Niemcy i Rosja.
Pytanie 27
Najważniejszą umową zawartą w czasie konferencji w Locarno, obradującej w październiku 1925 r., był tzw. Pakt Reński podpisany przez:
Holandię, Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy i Włochy
Francję, Wielka Brytanię, Niemcy i Włochy
Holandie, Belgię, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, Polskę i Czechosłowację
Belgię, Francję, Wielka Brytanię, Niemcy i Włochy
Pytanie 28
Program Partnerstwo dla Pokoju (PdP) powołany został:
przez ONZ w 1992 r
podczas konferencji szefów państw i rządów KBWE w 1994 r.
przez NATO w 1994 r
podczas konferencji ministerialnej OBWE w 1997 r.
Pytanie 29
W ramach procesu KBWE/OBWE został wynegocjowany następujący z dokumentów:
Konwencja Praw Dziecka z 1989 r.
Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (CFE) z 1990 r
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów z 1969 r.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.
Pytanie 30
Jakie państwa zostały określone przez Prezydenta George’a Busha mianem „osi zła”:
Korea Północna, Irak, Iran