Pytania i odpowiedzi

A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3764 razy
Pytanie 16
Podatek dochodowy od osób fizycznych należy pomniejszyć o zapłaconą składkę zdrowotną w wysokości
7,75% podstawy na ubezpieczenie zdrowotne
Pytanie 17
Pan Tomasz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem brutto 2 000,00 zł. Dodatkowo wykonuje pracę w innej firmie na podstawie umowy zlecenia, z której osiąga przychód 1 000,00 zł miesięcznie. Nie wyraża zgody na dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia. Jaka jest należna kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu od umowy zlecenia?
90,00 zł
Pytanie 18
Formą ekwiwalentu za czynności urzędowych organów administracji publicznej, podejmowanych w indywidualnych sprawach, np. wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów, jest:
opłata skarbowa
Pytanie 19
Deficyt budżetu państwa powstaje, jeśli
wydatki budżetu państwa są wyższe niż dochody budżetu państwa.
Pytanie 20
Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową i jednocześnie pracująca na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, powinna rozliczyć się z urzędem skarbowym z tytułu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych na formularzu
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Pytanie 21
Podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej powinni rozliczyć się za 2014 r. z urzędem skarbowym, składając deklarację podatkową PIT-28 w terminie
do 31.01.2015 r.
Pytanie 22
Wskaż, które zestawienie obejmuje tylko podatki konsumpcyjne:
B
Pytanie 23
Podatek od nieruchomości ze względu na przedmiot opodatkowania należy do podatków
majątkowych
Pytanie 24
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce mają możliwość wybrania formy opodatkowania dochodu/przychodu z tytułu prowadzonej działalności. Wybierz, które są możliwości.
A
Pytanie 25
Wskaż podstawę opodatkowania za styczeń 2014 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie danych z podatkowej książki przychodów i rozchodów wiedząc, że składki na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność są księgowane w koszty w podatkowej książce przychodów i rozchodów.
11,000 zł
Pytanie 26
Jeżeli na koniec okresu sprawozdawczego w firmie handlowej, rozliczającej się miesięcznie z podatku VAT, której sprzedaż jest w całości opodatkowana tym podatkiem, a podatek VAT należny z rejestru VAT, której sprzedaż jest w całości opodatkowana tym podatkiem, a podatek VAT należny z rejestru dostawy tej firmy wynosi 36 000,00 zł, podatek VAT naliczony z rejestru nabycia tej firmy wynosi 34 000,00 zł, a kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wynosi 0,00 zł, to występuje
kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego w kwocie 2 000,00 zł
Pytanie 27
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wskaż kwotę podatku VAT należnego wpisaną do deklaracji VAT-7
960,00 zł
Pytanie 28
Na podstawie fragmentu faktury ustal, ile wynosi łączna kwota podatku VAT i jak należy sklasyfikować go w deklaracji VAT-7 u nabywcy towarów.
25,50 zł - podatek VAT naliczony
Pytanie 29
Oblicz kwotę podatku akcyzowego dla importowanego samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 2 000 cm3, jeżeli nie mają zastosowania przepisy o zwolnieniu podatkiem akcyzowym, stawka podatku na samochód osobowy o pojemności powyżej 2 000 cm3 wynosi 18,6%, wartość celna samochodu pochodzącego z importu wynosi 50 000 zł, a cło 5 000,00 zł, zaś średnia cena rynkowa samochodu 54 500,00 zł.
10 230,00 zł
Pytanie 30
Oblicz kwotę podatku za luty 2014 roku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą rozliczającej się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, odprowadzoną do urzędu skarbowego, jeżeli przychód z działalności opodatkowany stawką 3% wynosi 1 0716,99 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne w dniu 10.02.2014 r. w kwocie 716,99 zł, zapłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne 270,40 zł (7,75% - 232,85 zł), oraz składkę na fundusz pracy 55,07 zł.
67,00 zł